5/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/ 29-01-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     5  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 5ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  ορισμού  εκπροσώπων, για την  συγκρότηση  των Σχολικών Συμβουλίων στα Σχολεία της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

 

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  29ην  Ιανουαρίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 7/25-01-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)              1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                     3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                    4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

 

———————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

Θέμα   5ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 5ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  ορισμού  εκπροσώπων, για την  συγκρότηση  των Σχολικών Συμβουλίων στα Σχολεία της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»   εξέθεσε ότι:

Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. (Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 τ Α’) 2.

 

Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. (Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 τ Α’) 3.

 

Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων, αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. (Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 τ Α’) 4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου.

 

Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα. (Ν. 1566 30-9-1985 ΦΕΚ 167 τ Α’) 5.

 

Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο ∆ιευθυντής ή δυο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο. ( Ν.2621 ΦΕΚ 136 τ Α’ 23-6-1998) 6.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.( Ν.2621 ΦΕΚ 136 τ Α’ 23-6-1998).

Και κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν  σχετικά,

Η Σχολική  Επιτροπή  αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και είδε τη σχετική νομοθεσία.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Ορίζει  τα παρακάτω μέλη, ως  εκπροσώπους,  από τη Σχολική  Επιτροπή για την συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για  το έτος 2021  και εφεξής ως κατωτέρω:

 

A/Α ΣΧΟΛΙΚΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ    ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 1ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΙΑΤΟΥ Δημήτριος  Ζάρκος Αικατερίνη  Λούτα
2 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Άρης     Βαφειαδάκης Δήμητρα      Βυτινιώτη
3 1ο  ΕΠΑ.Λ    ΚΙΑΤΟΥ Δημήτριος   Ζάρκος Νικόλαος   Παπαβασιλείου
4 1ο  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ Δημήτριος   Ζάρκος Νικόλαος   Παπαβασιλείου
5 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ Δημήτριος   Ζάρκος Νικόλαος   Παπαβασιλείου
6 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ Βασίλειο Νανόπουλος Άρης   Βαφειαδάκης
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Δημήτριος   Ζάρκος Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ Δημήτριος   Ζάρκος Βασιλική Μπουζιάνη-Τσαντίλα
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΓΚΟΥΡΑΣ Δημήτριος   Ζάρκος Βασίλειος  Νανόπουλος

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     5 /  2021  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                              Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   29-01-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email