5/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1ης/26.01.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 5/2021   θέμα 7ο

Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 592/22.01.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Σώκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 14/01/2021 έγγραφο του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», στον Άξονα προτεραιότητας: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων», με Κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658.

Προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία θα συλλέξει προσφορές, τιμοκατάλογους, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ σχετικά με εξοπλισμό που αφορά στην Πρόσκληση, θα συντάξει σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και θα γνωμοδοτήσει για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

  1. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.», στον Άξονα προτεραιότητας: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με Κωδικό: 14.6i.26.5.1.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115.

Προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση, πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία θα συλλέξει προσφορές, τιμοκατάλογους, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ σχετικά με εξοπλισμό που αφορά στην Πρόσκληση, θα συντάξει σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και θα γνωμοδοτήσει για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Ο Αναπλ. Προϊστ. Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκροτεί 3/μελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»  στον Άξονα προτεραιότητας: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει σχετική πρόταση σύμφωνα με τις παρακάτω Προσκλήσεις,

 

  Τίτλος Κωδικός Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Ø       «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων»

 

14.6i.26.2-4.1 3658
Ø       «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 14.6i.26.5.1.2 4115

 

Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
1. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ4 Ηλεκτ.Μηχανικών
2. ΝΤΑΓΚΑΖΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
3. ΠΕΤΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ9 Γεωπόνων

 

Η Επιτροπή θα συλλέξει προσφορές, τιμοκατάλογους, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ σχετικά με εξοπλισμό που αφορά στην Πρόσκληση, θα συντάξει σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και θα γνωμοδοτήσει για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.01.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email