5/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:   5ον  «Περί  απομάκρυνσης ή  μη  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ταξί, που βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο. Στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος           Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

                                                                                       2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

                                                                                       3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  απομάκρυνσης ή  μη  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ταξί, που βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο. Στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Με την υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχαμε αποφασίσει:

1.-Την  αναβολή του θέματος ,  για επόμενη συνεδρίαση ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  μας  και

 

2.-  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

 

Ακολούθως,  o πρόεδρος εξέθεσε ότι,   η Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου με την υπ’ αριθ.  42/2020 απόφασή  της, αποφάσισε  προκειμένου  να αποδοθεί όλο  το πεζοδρόμιο στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης προτείνει την μεταφορά  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς και βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης/στάθμευσης των ΤΑΞΙ  στην οδό Α. Κοββατζή, εντός του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Σε θέση εφαπτόμενη του πεζοδρομίου, υπό την προϋπόθεση  παραχώρησης του χώρου.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 12-1-2021 εισήγησή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπου μεταξύ άλλων, εισηγείται:

α) Την απομάκρυνση του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με το κατά νόμο οριζόμενα και

 

β) Τη μη χρήση του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Για την μεταφορά του εν λόγω οικίσκου, για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 42/2020  απόφαση της  Κοινότητας Σικυώνος- Κιάτου.

3.-   Την από 12-01-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

Α.- Την απομάκρυνση του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με το κατά νόμο οριζόμενα.

 

Β.- Τη μη χρήση του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Για την μεταφορά του εν λόγω οικίσκου, για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της από  12-01-2021 γνωμοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email