5/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                    ΑΔΑ:6ΙΠΑΟΚ3Ξ-6Θ6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 1/27-1-2020  έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  5/2020

 

Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 Ιανουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00  συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.12/27-1-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                            Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Γκούμας Σταμάτιος                                     Δομετίου Βασίλειος
 3. Μπόκιας Βασίλειος              Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Τσαμαντά Ελένη
 6. Καλφαντή Βασιλική                                  Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το  5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:

 1. Τις διατάξεις  του  Ν. 3852/2010 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης  Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 2. Τις διατάξεις  του άρθρου 221&11 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147),
 3. Το αριθμ. πρωτ:304/6-11-2019  έγγραφό μας περί διάθεσης υπαλλήλων προκειμένου να συγκροτηθεί η εν λόγω επιτροπή καθώς το Ν.Π.Δ.Δ. στερείται προσωπικού   και
 4. Την αριθμ  15/2020 (ΑΔΑ: 9655Ω1Θ-Ξ8Ω )     Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

Ακολούθως  ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό τακτικών και  αναπληρωματικών μελών της εν λόγω  επιτροπής σύμφωνα  με τα ανωτέρω και κάλεσε τα  μέλη να αποφασίσουν σχετικά

 

 

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί  την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 §11β του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)   για το έτος 2020 από τους παρακάτω υπαλλήλους.

 

   
                Τακτικά μέλη             Αναπληρωματικά μέλη
  1. Μαθιόπουλος Μιχάλης 1. Παπαδά Ελένη  
  2. Μαστοράκος Λεωνίδας 2. Λαλιώτης Γεώργιος  
  3. Ευαγγελοπούλου Μαρία 3. Χήτα Αμαλία  
  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρώτος των αναφερομένων τακτικών μελών, αναπληρούμενος από τον πρώτο αναπληρωματικό.  

 

Έργο και αρμοδιότητα της επιτροπής:

 • Εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους, του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο.
 • Συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων

των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

 • Εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων, λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2020 και υπογράφεται όπως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Γκούμας Σταμάτιος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 4.    Καλφαντή Βασιλική
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  12-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email