5/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                     Αριθ.Αποφ. 05/2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 04/08-12-2020 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου  Σικυωνίων.

Θέμα: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου,ύστερα από την αριθμ. πρωτ:12573/03-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω επτά (7) μέλη, ήτοι:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος                                       1.   Σώκος  Δημήτριος
  2.  Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
  3.  Θελερίτης Γεώργιος
  4. Τσιόγκας Νικόλαος
  5. Τσολάκος Γεώργιος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρρύσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021» έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ: Δ.Υ.                                                                 Εκτελεστική Επιτροπή

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                   –  κ. Δήμαρχο

                                                                                   – κ. Αντ/ρχο Οικ/κών

           –  κ.  Γ. Γραμματέα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

Με την υπ’ αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2021 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των ντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με τα συλλογικά όργανα του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Ε.Ε. συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το δημοτικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

         Σύμφωνα με την προαναφερθείσα αριθ. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 3170) Κ.Υ.Α Κ.Υ.Α, ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται προς το παρών αυξήσεις και οι συντελεστές θα παραμείνουν στα επίπεδα του τρέχοντος έτους. Εξαίρεση αποτελεί η αύξηση των αρδευτικών τελών για το αρδευτικό έργο Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής της Δ.Ε. Στυμφαλίας, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα λειτουργίας του συγκεκριμένου αρδευτικού έργου.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2021 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2020, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ.

Τέλος η υπηρεσία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2021 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε, προσχέδιο των πινάκων εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2021 που κατάρτισε η υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα καθώς και σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος που κατάρτισε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.

Κιάτο,  03 Δεκεμβρίου 2020

       Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

 

             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Εγκρίνει ως έχει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού  Δήμου Σικυωνίων έτους 2021, σύμφωνα με τη εισήγηση  της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου.
  2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται  στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 05/2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο   08-12-2020

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

 

Print Friendly, PDF & Email