5/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/ 22.01.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 5/2019   Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός».

 

Στο Κιάτο στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 22α Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 621/18.01.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Ά 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 21/01/2019 έγγραφο της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της 366/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο διαβιβάζει το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜηΜΕΔ, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ
  • τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • τις διατάξεις των 3 & §4 του άρθρου 4 της ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ Β’ 4841)
  • Την 366/2018 (6ΡΣ4Ω1Θ-ΘΣ4) απόφαση ΟΕ,
  • το από 21/01/2019 έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής,
  • το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με αρ. μελέτης 11/2011 με επικαιροποίηση 12/09/2017, αποτελούμενη από τους παρακάτω με τη σειρά που κληρώθηκαν:

 

 

Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ)

ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

miltiadis.papadimitropoulos@1412.syzefxis.gov.gr

 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων

Μηχανικών (βαθμίδα Γ’)

Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

2744 3 60162

2. ΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

dasarkor@gmail.com

 

ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (βαθμίδα Γ’) Δασαρχείο Κορίνθου

2741 0 24578

3. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

x.bakolas@pekorinthias.gr

 

TE Μηχανολόγων Μηχανικών

(βαθμίδα Γ’)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

2741 3 60697

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4. ΤΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

k.tirlis@pekorinthias.gr

 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

(βαθμίδα Γ’)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

2741 3 60689

5. ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

s.xaritou@pekorinthias.gr

 

TE Τοπογράφων Μηχανικών

(βαθμίδα Γ’)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

2741 3 60693

6. ΠΑΠΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

s.papadas@korinthos.gr

 

ΠΕ Λοιποί

(βαθμίδα Γ’)

Δήμος Κορινθίων

2741 3 61079

 

Β. Ορίζει πρόεδρο της επιτροπής τον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ , λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στις διατάξεις των §3 & §4 του άρθρου 4 της ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/2017.

 

Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν, κατά σειρά που κληρώθηκαν, οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.01.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email