5/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 12-02-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 5 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αναστασίας Πάτσιου περί παρατάσεως της σύμβασης για το

                   κυλικείο στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 8/6-2-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Α. Λούτα

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Γ. Κουκουμέλης             «                                                3.- Β. Kελλάρης                                  

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                 4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    5ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αναστασίας Πάτσιου περί παρατάσεως της

σύμβασης για το κυλικείο στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η κ. Πάτσιου Αναστασία σύζυγος Ιωάννη, κάτοικος Γκούρας –Κορινθίας μισθώτρια του κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, μας υπέβαλε την από 6-12-2017 σχετική αίτησή της και μας ζητεί όπως παρατείνουμε την σύμβαση με αριθ. πρωτ. 46/5-7-2012 στο κυλικείο του Γυμνασίου και Λ.Τ. Γκούρας, που λήγει την 30ην Ιουνίου 2018 για τρία χρόνια.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την από 6-12-2017 αίτηση της κ. Πάτσιου Αναστασίας

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3.- Τις διατάξεις της παρ. γ της Κ.Υ.Α. Φ. 2/1553/129578/Δ1/4-8-2016.

4.- Tην υπ’ αριθ. 14/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής περί προκήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού

5.- Την υπ’ αριθ. 22 /2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως των πρακτικών του εν λόγω διαγωνισμού.

6.- Την υπ’ αριθ. 46/5-7-2012 σύμβαση μίσθωσης του εν λόγω Κυλικείου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Ε γ κ ρ ί ν ε ι     την παράταση της σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  της κ. Πάτσιου Αναστασία σύζυγος Ιωάννη, μισθώτριας του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας με αριθ. πρωτοκόλλου σύμβασης   46/5-7-2012 για ένα (1) έτος δηλαδή έως και την 30-6-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  5   / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                        1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                             2.- Βυτινιώτης          Αλέξιος

                                                                                              3.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                               4.- Kουκουμέλης       Γεώργιος  

                                                                                          

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-02-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email