5/2018 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Από το Πρακτικό της με αριθ. 07/25-06-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 5/2018

Θέμα : Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, πρωταθλήματος Τζετ-Σκι.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 6222/20-06-2018 έγγραφη πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
  1. Δομετίου Βασίλειος
Πρόεδρος
  1. Ευαγγελοπούλου Μαρία
Μέλος
  1. Πάππας Χρήστος
Μέλος
  1. Ξανθάκη Νικολία
 
  1. Παπαβασιλείου Βασίλειος
     »
  1. Τζουμάκας Πέτρος
»
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
     »
  1. Κοντογιάννης Ηλίας
»
  1. Κελλάρη Ιωάννα

(αποχώρησε με την ολοκλήρωση της συζήτησης του 2ου θέματος)

     »    

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών το από 12-06-2018 έγγραφο της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας σχετικά με τη διοργάνωση αγώνα πρωταθλήματος Τζετ Σκι στο Κιάτο, σε συνεργασία με το Δήμο Σικυωνίων. Το συνολικό ποσό εξόδων της διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 9.670,00€. Για την συνδιοργάνωση του αγώνα πρωταθλήματος, η Ελληνική Λέσχη Ταχυπλοΐας ζητάει κάποιες παροχές από τους συνεργαζόμενους Δήμους προκειμένου να καλύψουν κάποιες δαπάνες που απαιτούνται για τα έξοδα διαμονής, διατροφής των συμμετεχόντων και ποσού προς τη λέσχη τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 € και επιπλέον παροχή ασθενοφόρου-γιατρού, βοηθητικού προσωπικού και προσωπικού φύλαξης και ταχύπλοου σκάφους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος πρότεινε τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας πρωταθλήματος Τζετ-Σκι που θα διεξαχθεί 14-15 Ιουλίου 2018 και την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συμμετεχόντων.

Θα απαιτηθούν 35 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση και 5 δωμάτια για δύο διανυκτερεύσεις, το κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.250,00 € (35 δωμ.Χ1Χ50,00€ & 5δωμ.Χ2Χ50) πλέον του φόρου 0,50€/δωμάτιο.    

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε να σταλεί αίτημα από το Δήμο προς το Κ.Υ. Κιάτου για την παροχή ασθενοφόρου-γιατρού και στο Λιμενικό Σταθμό Κιάτου για παροχή ταχύπλοου σκάφους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

       τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

       τις προτάσεις των μελών,

       το από 12-06-2018 έγγραφο της Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας

       την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Α. Τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας, πρωταθλήματος Τζετ-Σκι που θα διεξαχθεί 14 & 15 Ιουλίου 2018.

Β. Την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συμμετεχόντων και την καταβολή δαπάνης για 35 δίκλινα δωμάτια για μία διανυκτέρευση και 5 δωμάτια για δύο διανυκτερεύσεις, συνολικού ποσού 2.272,50 € (συμπ/νου του φόρου 0,50€/δωμάτιο).

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/06/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Δομετίου Βασίλειος

Print Friendly, PDF & Email