5/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 / 07-02-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   5 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Έγκριση διενέργειας   της   προμήθειας των   καυσίμων έτους 2017»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 5/03-02-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -6 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                       1.- Γ.   Κουκουμέλης

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                          2.- Ν. Σκαρμούτσος

3.- Ο. Πανδής                     «                                                3.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

4.- Δ. Ασβεστόπουλος       «                                                

5.- Α. Βυτινιώτης                 «    

6.- Β. Kελλάρης                   «                                                  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ 5ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διενέργειας   της   προμήθειας   των   καυσίμων έτους 2017» έθεσε υπόψη των μελών το αριθ. πρωτ 1431/01-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης   Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού  που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιάτο 01-02-2017

Αριθ. Πρωτ.: 1431

                               ΠΡΟΣ

Ζάρκο Δημήτριο

Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ. Γεννηματά 2

                   Τ.Κ. 202-00

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία προμήθειας καυσίμων έτους 2017

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ.: 1/16-01-2017 έγγραφό σας

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και την αριθ. 01/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, το ποσό το οποίο προϋπολογίστηκε για τα λίτρα του πετρελαίου θέρμανσης έτους 2017 που ζητήσατε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 58.776,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε λήψη απόφασης του Διοικητικού σας Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2017, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’240) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’18).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης παρακαλούμε όπως αποστείλετε ένα αντίγραφο στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος

και με Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου

Τσιοκάρας Ιωάννης

Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών για τις προμήθειες α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

      

  

       2. Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 1/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα:

  

A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ. ΜΟΝ. ()
1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ
  Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα 35.000  
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
   2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα      10.000   
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ
   3 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρα    15.000  
    ΣΥΝΟΛΟ….    60.000  
       Φ.   Π. Α. 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ……………………………………………….. 58.776,00

2. Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες, στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη και της Μαρίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 και Α.Φ.Μ. 073696206 Δ.Ο.Υ. Κιάτου, γεννηθείς την 26ην Ιουλίου 1973, στο Τ.Δ. Σικυώνος- Δ. Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.

4. H παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων , με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    5 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                               1.- Λεονάρδου        Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                             2.- Βυτινιώτης          Αλέξιος

                                                                                             3.- Πανδής                 Οδυσσέας

                                                                                               4.- Ασβεστόπουλος Δημήτριος

                                                                                              5.- Κελλάρης             Βασίλειος  

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 09-02-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email