5η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡ ΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ ΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
5η/2021
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
Κιάτο 18/02/2021
αριθ. πρωτ.: ..1589..

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)
 προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσολάκο Γεώργιο 2. Σώκο Δημήτριο 3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη 5. Λέγγα Μάρκο 6. Ρουμπέκα Γεώργιο
 προς τους Προέδρους Κοινοτήτων

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00’πμ σε
τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

α/α ημερήσια διάταξη
1. Εξειδίκευση Πίστωσης ΚΑ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα
και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», για την κάλυψη
εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) προσωπικού της αυτοκίνητης μονάδας του Ελληνικού
Ιδρύματος Ογκολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Κιάτου, τη
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021.
2. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6733.002 με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό
έκτακτο βοήθημα απόρων).
3. Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο
«Δράσεις και Έργα του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση του 1821» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο
«Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση
του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ
(Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του
Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}».
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή Συντήρηση
σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων».
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τακτική Συντήρηση
οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ
73.081,11€.
8. Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021.
9. Έγκριση της 2/2021 απόφασης ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με τίτλο «Κατάρτιση και ψήφιση της
Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων
προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την τεκμηρίωση των εσόδων και
εξόδων οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το
Προϋπολογισμό του Δήμου».
10. Αποδοχή Δωρεάς από την κα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ.
11. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων
μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ
Γεωργίου του Βλασίου).
12. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου
υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ .

Print Friendly, PDF & Email