5η/2020 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

5η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Κιάτο 09/03/2020

αρ. πρωτ.:  2271

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματα 2) την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.30’πμ σε τακτική συνεδρίαση                                            της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.: 478/20.02.2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5044821 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

 

2. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνίων, κατόπιν αποδοχής της με Α.Π.:4207/30.12.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης [Έργου] με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010871447, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» – Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2:  «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών».

 

3. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο                            «Στατική μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
4. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Υδραυλική μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων», καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
5. Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με αρ. μελέτης 5/2020.
6. Πρακτικό ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020» με αρ. μελέτης 1/2020.
7. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (341,43€) Κοινότητα Καισαρίου.
8. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (96,72€) Κοινότητα Κρυονερίου.
9. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.110,26€) στην περιοχή Αγ. Ιωάννη-Σφαγεία.
10. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.730,78€) στην οδό Μετ. Σωτήρος.
11. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (691,47€) στην οδό Φιλλύρα.
12. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (541,84€) στην Κοινότητα Διμηνιού.
13. Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
14. Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατόπιν της από 14/02/2020 γνωμοδότησης δυνάμει της 233/2019 απόφασης ΟΕ.
15. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, κατόπιν κλήσης.
16. Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο έφεσης κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (18.03.2020).
17. Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο αίτησης ΜΠΙΘΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (22.05.2020).
18. 1η τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΔΔ «Η Μηκώνη».
19. Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
20. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ 2020 Δήμου Σικυωνιών.

 

Print Friendly, PDF & Email