496/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 496/2017

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20580/8.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. . Μπούρης Ευάγγελος 14 .Ζάρκος Δημήτριος 15. Πανάγου Αθανάσιος 16. Σπανός Κωνσταντίνος
17.   Γεώργας Χρήστος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19 Ραυτόπουλος Γεώργιος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2.Μαυραγάνη Κυριακή 3. Χρυσικός   Παύλος   4. Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Σπηλιώτης   Δ. (Κλημεντίου) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 5. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
Απόντες:      
1.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 2.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 4.Κοτσίρης Β. (Στενού)
5. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13 Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 14. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 15. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 16. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κ. Λαλιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

Ο κ. Ραυτόπουλος Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 28o

Στο 28 θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Α’. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1.Το από 07-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5113 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5113

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση αλλαγή μπαταριών και καλωδίωσης     1              140,00     140,00

                ΣΥΝΟΛΟ  140,00

                Φ.Π.Α. 24%             33,60

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         173,60

2.Το από 07-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5476 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5476

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση αλλαγή μπαταρίας και καλωδίωσης      1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

3.Το από 08-12-2017 που αφορά στο σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου όπως περιγράφεται στην αριθ. 04/2017 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο ΄΄Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017΄΄ με αντικείμενο:

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)       ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Πλύσιμο – γρασάρισμα          103          60,00       6.180,00

                ΣΥΝΟΛΟ  6.180,00

                Φ.Π.Α. 24%             1.483,20

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         7.663,20

4.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΑΜ 55680 μηχάνημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΜ 55680

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Επισκευή καταστροφέα, αντικατάσταση σφυριών, άξονα, ιμάντων, σταυρών, πύρων, φίλτρων κινητήρα λαδιού σασμάν και κινητήρα, βαλβολίνων, παραφλού, γρασάρισμα   1              180,00     180,00

                ΣΥΝΟΛΟ  180,00

                Φ.Π.Α. 24%             43,20

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         223,20

5.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΙ 5519 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5519

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, μπουτόν μίζας, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης             1                120,00     120,00

                ΣΥΝΟΛΟ  120,00

                Φ.Π.Α. 24%             28,80

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         148,80

6.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΜΕ 107674 μηχάνημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕ 107674

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, φρέον, παραφλού, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης           1              50,00                50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

7.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2912 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2912

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, μπουζί, πλατίνες, παραφλού, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης             1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

8.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5116 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5116

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, μαρκούτσι και υγρών φρένων, ιμάντα χρονισμού, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης        1              160,00     160,00

                ΣΥΝΟΛΟ  160,00

                Φ.Π.Α. 24%             38,40

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         198,40

9.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2901 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2901

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση, ιμάντα χρονισμού, καθαριστήρες, ελαστικό πίσω, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης    1              70,00       70,00

                ΣΥΝΟΛΟ  70,00

                Φ.Π.Α. 24%             16,80

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         86,80

10.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2220 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2220

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, καλωδίωσης, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης1                100,00     100,00

                ΣΥΝΟΛΟ  100,00

                Φ.Π.Α. 24%             24,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         124,00

11.Το από 08-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 2227 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 2227

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, μπουζί, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης          1              50,00                50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

12.Το από 11-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΥ 5109 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 5109

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή φίλτρων και λαδιού κινητήρα, δισκόπλακες και τακάκια εμπρός, καθρέπτη οδηγού, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης        1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

13.Το από 11-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2938 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2938

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, καθαριστήρες, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης  1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

14.Το από 11-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2913 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2913

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, φρέον, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης               1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

15.Το από 11-12-2017 που αφορά στο αριθ. ΚΗΗ 2939 όχημα με αντικείμενο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2939

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Τακτική συντήρηση (service), αλλαγή λαδιών κινητήρα και φίλτρων, φρέον, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης               1              50,00       50,00

                ΣΥΝΟΛΟ  50,00

                Φ.Π.Α. 24%             12,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         62,00

Β’. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α.Α.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ           Μ.Μ.       ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΔΑΠΑΝΗ (€)

1              Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Κατασκευή 5us             Τεμ.         1              157,00

2              Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – ΣΑΥ/ΦΑΥ 5us                Tεμ.         1              157,00

3              Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Μελέτη/Προκοστολόγηση 5us     Τεμ.         1              157,00

4              Πλήρης συντήρηση Ace ERP eCM – Επιμετρήσεις 5us          Τεμ.         1              157,00

ΣΥΝΟΛΟ  628,00

Φ.Π.Α. 24%             150,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     778,72

Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ             ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΔΑΠΑΝΗ (€)

1              Αναβάθμιση Fespa C, Fespa M & Τοίχου Αντιστήριξης SN 7744 Περιλαμβάνονται:

Μεταλλικά

Δυνατότητα χειρισμού στο 3D (εύκολη εισαγωγή δικτυωμάτων) – Νέα ομάδα συνδέσεων κοιλοδοκών, τύποι συνδέσεων Κ, ΚΤ, Ν, T, Y.    Κατ’ αποκοπή                1              400,00     400,00

2              Αναβάθμιση Fespa C SN 7745Περιλαμβάνεται:

Νέα οντότητα «Παράγραφος»: ένας πλήρως εξοπλισμένος κειμενογράφος στο περιβάλλον του σχεδιαστικού προγράμματος Tekton – εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου πλούσιου σε περιεχόμενο και με ιδιαίτερη μορφοποίηση – Εύκολη εισαγωγή κειμένων- πινάκων παραδοχών- εμβαδών- πληροφοριών – Αντιγραφή-επικόλληση κειμένων από word/ excel/ pdf με ταυτόχρονη διατήρηση των προκαθορισμένων στυλ.

Κατ’ αποκοπή         1              200,00     200,00

ΣΥΝΟΛΟ  600,00

Φ.Π.Α. 24%             143,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     743,99

Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ             ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΔΑΠΑΝΗ (€)

1              Υποστήριξη, συντήρηση, αναβάθμιση & λήψη backup της ιστοσελίδας               Μήνας     2              165,00     330,00

ΣΥΝΟΛΟ :                330,00

Φ.Π.Α. 24% :           79,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :   409,20

Α/Α          ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                CPV          ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    ΔΑΠΑΝΗ

1              Αναγόμωση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς κώνεως 50 κιλών 45343220-1   τεμ          1              50,00       50,00

2              Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κώνεως 6 κιλών             45343220-1           τεμ          14            10,00       140,00

3              Αναγόμωση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κώνεως 12 κιλών              45343220-1           τεμ          2              20,00       40,00

4              Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 5 κιλών             45343220-1           τεμ          3              15,00       45,00

5              Υδραυλική δοκιμή φιάλης πυροσβεστήρα            45343220-1           τεμ          20            10,00       200,00

                                                                                                                                                              

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 475,00

Φ.Π.Α 24%                 114,00

ΣΥΝΟΛΟ     589,00

Α/Α          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            CPV ΕΙΔΟΣ               ΤΕΜ         ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€)        ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Διαχείριση Οικονομικού         72261000-2             1              1.300,00  1.300,00

2              Διαχείριση Τ.Α.Π.    72261000-2             1              300,00     300,00

3              Διαχείριση δημοτικού φόρου72261000-2             1              280,00     280,00

4              Διαχείριση κλήσεων Κ.Ο.Κ.     72261000-2             1              280,00     280,00

5              Διαχείριση Εισφοράς Γης σε χρήμα       72261000-2             1              166,67     166,67

6              Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων-Μισθοδοσία         72261000-2             1              700,00     700,00

7              Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου                72261000-2             1              360,00     360,00

8              Διαχείριση δημοτολογίου       72261000-2             1              345,33     345,33

9              Διαχείριση καταγραφής & εποπτείας προσωπικού 72261000-2          1              300,00     300,00

                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ      4.032,00

                                                                ΦΠΑ 24%                   967,68

                                                                ΣΥΝΟΛΟ  4.999,68

Α.Α.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            ΜΟΝΑΔΑ                ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΔΑΠΑΝΗ (€)

1              Εκσκαφέας-φορτωτής           Η.Μ.        4              250,00     1.000,00

2              Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφέλιμου φορτίου έως 20tn        Η.Μ.        4              200,00     800,00

Συνολική αξία εργασιών :       1.800,00

ΦΠΑ (24%) :           432,00

Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη :         2.232,00

Α.Α.         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            ΜΟΝΑΔΑ                ΠΟΣΟΤΗΤΑ             ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΔΑΠΑΝΗ (€)

1              Ανακαίνιση παλαιών επιχρισμάτων       m2           100          11            1.100,00

2              Καθαρισμός επιφανειών από γκράφιτιm2           75            3,6           270,00

Συνολική αξία εργασιών (€):  1.370,00

ΦΠΑ (24%) (€):       328,80

Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):     1.698,80

Γ’. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1                     Παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση

       πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων        1              1.400,00  1.400,00

                ΣΥΝΟΛΟ  1.400,00

                Φ.Π.Α. 24%             336,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         1.736,00

Α/Α          ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.)         ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)               ΣΥΝΟΛΟ (€)

1              Λογιστική Υποστήριξη Διπλογραφικού Συστήματος έτους 2017          1              8.000,00  8.000,00

                ΣΥΝΟΛΟ  8.000,00

                Φ.Π.Α. 24%             1.920,00

                ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ         9.920,00

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 496/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email