496/11 ΑΔΣΈγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δ.Σ. στις ημερίδες που διοργανώθηκαν στις 8 – 10

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 24/10-10-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 496

Περίληψη: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δ.Σ. στις ημερίδες που διοργανώθηκαν στις 8 – 10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Ρόδο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20699/06-10-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16.Θελερίτης Γεώργιος, 17. Καραδήμας Βλάσιος, 18. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων, 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),
2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 10. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 11. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 12. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 15. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 18. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 19. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς),
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Κασμάς Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος,

ΘΕΜΑ 22ο

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δ.Σ. στις ημερίδες που διοργανώθηκαν στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Ρόδο,Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος που έχει ως εξής:
Έγκριση εξόδων κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση της αντιπροσωπείας του Δήμου για την συμμετοχή τους στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο από 8/9/2011 έως και 10/9/2011.-
**************************************
Με την αριθμ. 421/29-8-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου, στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο από 8/9/2011 έως και 10/9/2011.-
Προτείνεται η έγκριση των σχετικών δαπανών μετά την επιστροφή τους και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 όπως παρακάτω :
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Α) Εισιτήριο Προαστιακού
(Άρθρο 6 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 1 Κατηγορία ΙIΙ Ν. 2685/1999)
ΚΙΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ € 22,00
Αεροπορικό Εισιτήριο
(Άρθρο 6 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 1 Κατηγορία ΙΙΙ Ν. 2685/1999)
ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ-ΑΘΗΝΑ € 226,64

Β) Έξοδα Συμμετοχής στο Συνέδριο
(Άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 2685/1999) € 200,00

Γ) Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 8 παρ. 3γ Ν. 2685/1999)
(8,9 & 10/9/2011)
Ημέρες 3 Χ 44,02 € 132,06

Δ) Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 9 παρ. 1 & 2 Ν. 2685/1999)
(8, 9, 10 & 11/9/2011)
Ημέρες 3,333 Χ 29,35 € 97,82
———————-
Σύνολο € 678,52

Τέλος απαιτείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 678,52 € σε βάρος του Κ. Α.: 00-6421. , η πίστωση του οποίου επαρκεί για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.-
Κιάτο 10 Οκτωβρίου 2011
Για το Οικονομικό Τμήμα
Ο Εισηγητής Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Ιωάννης Β. Γιαννούλας Βλάσιος Β. Γεωργίου

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τα έξοδα κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση αντιπροσώπου του Δήμου στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο από 8/9/2011 έως και 10/9/2011 σύμφωνα με την υπ’αριθ. 421/29-8-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι ως εξής:
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Α) Εισιτήριο Προαστιακού
(Άρθρο 6 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 1 Κατηγορία ΙIΙ Ν. 2685/1999)
ΚΙΑΤΟ-ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ € 22,00
Αεροπορικό Εισιτήριο
(Άρθρο 6 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 1 Κατηγορία ΙΙΙ Ν. 2685/1999)
ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ-ΑΘΗΝΑ € 226,64

Β) Έξοδα Συμμετοχής στο Συνέδριο
(Άρθρο 12 παρ. 1 Ν. 2685/1999) € 200,00

Γ) Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 8 παρ. 3γ Ν. 2685/1999)
(8,9 & 10/9/2011)
Ημέρες 3 Χ 44,02 € 132,06

Δ) Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 9 παρ. 1 & 2 Ν. 2685/1999)
(8, 9, 10 & 11/9/2011)
Ημέρες 3,333 Χ 29,35 € 97,82
———————-
Σύνολο € 678,52

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει ποσό 678,52 € από την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ. Α.: 00-6421. να διατεθεί με χρηματικό ένταλμα του Δήμου, βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για το σκοπό που προορίζεται.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 496/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 11-10-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email