495/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 495/2017

Περίληψη : Έγκριση της 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20580/8.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. . Μπούρης Ευάγγελος 14 .Ζάρκος Δημήτριος 15. Πανάγου Αθανάσιος 16. Σπανός Κωνσταντίνος
17.   Γεώργας Χρήστος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19 Ραυτόπουλος Γεώργιος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2.Μαυραγάνη Κυριακή 3. Χρυσικός   Παύλος   4. Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Σπηλιώτης   Δ. (Κλημεντίου) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 5. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
Απόντες:      
1.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 2.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 4.Κοτσίρης Β. (Στενού)
5. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13 Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 14. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 15. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 16. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κ. Λαλιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

Ο κ. Ραυτόπουλος Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 27ο

Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» περί «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση, το σώμα της οποίας ακολουθεί:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αρ.Πρωτ.: 401/13.11.2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.12/13.11.2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης 38

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 13η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.397/07.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 5, δηλαδή:

                   ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                        ΑΠΟΝΤΑ       

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                         Πρόεδρος                                                1. Λεονάρδου Αναστάσιος                            Μέλος

2. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                       Αντιπρόεδρος                                         2. Κελλάρης Βασίλειος                                  Μέλος

3. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.                Μέλος                                                     3. Ζάρκος Ευάγγελος                                      Μέλος

4. Παπαθανασίου Ελένη                           Μέλος                                                     4. Καΐτσα Ελένη                                               Μέλος

5. Σπούλου Δήμητρα                                 Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι α) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Επιχείρησης απαιτείται η ενίσχυση πιστώσεων για την επάρκειά τους για την κάλυψη δαπανών μέχρι τέλος του έτους και β) στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της επιχείρησης είχε προϋπολογισθεί στις πιστώσεις των εσόδων Κ.Α.5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία» ποσό 59,71 €, Κ.Α.4122.003 «Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2016» ποσό 1.800,00 €, Κ.Α.4123.001 «Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ» ποσό 3.000,00 € και αντίστοιχα στις πιστώσεις των εξόδων Κ.Α.8114.006 «Απόδοση κρατήσεων – φόρων προηγούμενης χρήσης» ποσό 59,71 €, Κ.Α.8222.003 «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2016» ποσό 1.800,00 € και Κ.Α.8223.001 «Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών» ποσό 3.000,00 €. Κατόπιν ελέγχου του παραπάνω χρηματικού υπολοίπου και των προς απόδοση υποχρεώσεων που πρέπει να αποδοθούν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία προκύπτει ότι η συνολική διαφορά του προϋπολογισθέντος και του πραγματικού χρηματικού υπολοίπου είναι όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

Κ.Α. Εσόδων Αρχικά προϋπολογισθέν ποσό Διαμορφωθέν ποσό Διαφορά προς αύξηση
5129.001 59,71 € 4.047,11 € 3.987,40 €
4122.003 1.800,00 € 1.853,40 € 53,40 €
4123.001 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 €
Κ.Α. Εξόδων Αρχικά προϋπολογισθέν ποσό Διαμορφωθέν ποσό Διαφορά προς αύξηση
8114.006 59,71 € 4.047,11 € 3.987,40 €
8222.003 1.800,00 € 1.853,40 € 53,40 €
8223.001 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 €

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε:

α)αύξηση των πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων

Κ.Α.5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία» κατά 3.987,40 €
Κ.Α.4122.003 «Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2016» κατά      53,40 €
Κ.Α.4123.001 «Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ.»

κατά 2.000,00 €

β)                αύξηση των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων

Κ.Α.8114.006 «Απόδοση κρατήσεων – φόρων προηγούμενης χρήσης» κατά 3.987,40 €
Κ.Α.8222.003 «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού     Συμβουλίου 2016»                 κατά       53,40 €
K.A.8223.001 «Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών κατά 2.000,00 €

                                                                                                                                                  

γ)                μεταφορά στο Αποθεματικό Κεφάλαιο από την πίστωση των Εξόδων:

ΚΑ6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» ποσό 1.100,00 €

                                                                                                                                                  

δ)                από το αυξημένο Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφορά στις πιστώσεις των Εξόδων:

ΚΑ6052.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» ποσό 1.100,00 €
ΚΑ6331.002 «Λοιποί φόροι και τέλη»        ποσό   500,00 €
ΚΑ6641.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 – παράταση σύμβασης» ποσό   500,00 €

                  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρόντων μελών και αφού έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 1,102,103,107 και 109 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239,240,254,255 και 260 του ν. 3463/2006, τις Εγκυκλίους 51/2010, 9,11 και 24/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών-Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την αριθ.7/2017 Απόφαση Δ.Σ. «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.42/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και την ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων για την επάρκειά τους για την κάλυψη δαπανών μέχρι τέλος του έτους

                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.                Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και συγκεκριμένα ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων

 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.5129.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία» ποσό 3.987,40 €
 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.4122.003 «Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου συλλογικού οργάνου 2016» ποσό 53,40 €
 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.4123.001 «Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών» ποσό 2.000,00 €

Στο σκέλος των Εξόδων

 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.8114.006 «Απόδοση κρατήσεων – φόρων προηγούμενης χρήσης» ποσό 3.987,40 €
 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.8222.003 «Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2016»

   ποσό 53,40 €

 • αύξηση της πίστωσης Κ.Α.8223.001 «Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών» ποσό 2.000,00 €
 • μεταφορά στο Αποθεματικό Κεφάλαιο από την πίστωση:

   ΚΑ6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»     ποσό 1.100,00 €

 • από το αυξημένο Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφορά στις πιστώσεις:

   Κ.Α.6331.002   «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσό 500,00 €

   Κ.Α.6052.001   «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»        ποσό 1.100,00 €

   Κ.Α.6641.001 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 – παράταση σύμβασης»

   ποσό 500,00 €                       

Ύστερα από την παραπάνω αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

                      ΕΣΟΔΑ                          ΕΞΟΔΑ                                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                   418.000,04 €                  413.833,31 €                                     4.166,73 €

Β.                Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 38/2017.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                                   Τα μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                                                            Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.11.2017

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε   το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 38/2017 απόφαση Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ»
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ιτην 38/2017 απόφασης Ν.Π.Ι.Δ. «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» με θέμα : «τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 495/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email