493/11 ΑΔΣ Τροποποίηση της αριθ. 70/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 24/10-10-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 493

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 70/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 20699/06-10-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [ 22] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη, Γραμματέας [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος] και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]5. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 6. Καρακούσης Ευάγγελος, 7. Τσιάνος Ιωάννης, 8. Μπάτσος Αντώνιος 9. Ζάρκος Δημήτριος [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος]10. Πανάγου Αθανάσιος, 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης, 12. Μπούκης Γεώργιος, 13. Σταματόπουλος Γεώργιος, 14. Χρυσικός Παύλος, 15. Παπαθανασίου Ελένη, 16.Θελερίτης Γεώργιος, 17. Καραδήμας Βλάσιος, 18. Kουτρέτσης Σπυρίδων, 19. Ζαχαριάς Χρήστος, [αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος] 20. Σπανός Κων/νος, 21. Χατούπης Νικόλαος, 22. Μακρής Βασίλειος.
ΑΠΟΝΤΕΣ [ 5 ] 1.Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 2. Γεωργούσης Δημήτριος, 3. Λέγγας Σπυρίδων, 4. Χωρέμης Αναστάσιος, 5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού),
2. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου), 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου), 4. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 5. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου), 6. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου), 7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου), 8. Χρόνης Ιωάννης (Μποζικών), 9. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου), 10. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος), 11. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου), 12. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης),13. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου), 14. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας), 15. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου), 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 18. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 19. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1.Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου),
5. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς),
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας), 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας), 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου), 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου), 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 2. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 3.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας), 4. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού), 5.Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος), 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: 1. Κασμάς Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος,

ΘΕΜΑ 19ο

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της αριθ. 70/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την 70/2008 απόφαση του Δ.Σ. που έχει ως εξής:
Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 453/06 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποβληθεισών αιτήσεων Ελλήνων Τσιγγάνων για χορήγηση στεγαστικών δανείων.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Τροποποιεί την αριθ. 453/06 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, που νομιμοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 18197/8.12.06 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης-Δ/σης Ν. Κορινθίας, με την οποία συγκροτήθηκε Ειδική Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποβληθεισών αιτήσεων Ελλήνων Τσιγγάνων για χορήγηση στεγαστικών δανείων, ορίζοντας ως μέλη της τους υπαλλήλους του Δήμου μας:
1. Θελερίτη Γεωργία, Προϊσταμένη Διοικητικού,
2. Βοϊδήλα Δημοσθένη, Διοικητικό Υπάλληλο και
3. Μακαβέλου Πηνελόπη, Υπάλληλο της Τ.Υ., ως τακτικά μέλη
και τους: 1. Σκούρα Ευάγγελο, Διοικητικό Υπάλληλο και
2. Κόλλια Γεωργία, υπάλληλο της Τ.Υ., ως αναπληρωματικά μέλη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη απόφασή μας.
Προτείνεται η τροποποίηση της 70/2008 Α.Δ.Σ. διότι το μέλος της Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής κ. Θελερίτη Γεωργία, Προϊσταμένη Υπηρεσιών του Δήμου, συνταξιοδοτήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί, και προτείνουμε ως μέλος Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής τον κ. Ασημακόπουλο Θεόδωρο, Προϊστάμενο Υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα πρακτικά.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Τροποποιεί την 70/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζει ως μέλος της Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποβληθεισών αιτήσεων Ελλήνων Τσιγγάνων για χορήγηση στεγαστικών δανείων, τον κ. Ασημακόπουλο Θεόδωρο, Προϊστάμενο Υπηρεσιών του Δήμου, [σε αντικατάσταση της κ.Θελερίτη Γεωργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση].
[ Μετά την παρούσα τροποποίηση η Ειδική Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποβληθεισών αιτήσεων Ελλήνων Τσιγγάνων για χορήγηση στεγαστικών δανείων, αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
1. Ασημακόπουλο Θεόδωρο, Προϊστάμενος Υπηρεσιών Δήμου,
2. Βοϊδήλα Δημοσθένη, Διοικητικό Υπάλληλο και
3. Μακαβέλου Πηνελόπη, Υπάλληλο της Τ.Υ., ως τακτικά μέλη
και τους: 1. Σκούρα Ευάγγελο, Διοικητικό Υπάλληλο και
2. Κόλλια Γεωργία, υπάλληλο της Τ.Υ., ως αναπληρωματικά μέλη].

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 493/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 11-10-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email