491/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 491/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 16/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «Έργα διαχείρισης (κομποστοποίησης &   διαλογής) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Σικυωνίων».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος    
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 16/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «Έργα διαχείρισης (κομποστοποίησης & διαλογής) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Σικυωνίων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 28/11/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,η οποία ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                  Κιάτο 28-11-2016

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.                                                           Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ:      Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. 1.Την υπ’ αρ. 16/2016 μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» , την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Η εν λόγω μελέτη αφορά στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων για την βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, του επικαιροποιημένου (βάσει Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και του προβλεπόμενου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Τα εν λόγω έργα συμπεριλαμβάνονται τόσο στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων Σικυωνίων, όσο και στο προς αναθεώρηση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  1. 2.Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της υπ’ αρ. 16/2016 μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», μετά των τευχών δημοπράτησης, όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την από 28/11/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 16/2016 μελέτη της Τ.Υ.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων

Γεώργα Χ., Σκαρμούτσου Ν. & Νανόπουλου Β., οι οποίοι ψήφισαν λευκό

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την υπ’ αρ. 16/2016 μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», μετά των τευχών δημοπράτησης, όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 491/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email