49/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6η/25 .02. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

49/2022 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων
(Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών-22ο Μονομελές)
κατά τη συζήτηση αγωγής ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 25η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2361/21.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
-Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες: -Δομετίου Β.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την κατατεθείσα ΑΓ13657/04.10.2019 αγωγή (αποζημίωση-αδικαιολόγητου πλουτισμού) της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ και μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Σικυωνίων που θα συζητηθεί την 12η/04/2022 (12.30’μμ) σύμφωνα με την ΚΑ24138/2021 κλήση του Δ/κου Πρωτοδικείου Αθηνών (22ο Μονομελές).
Με τη δήλωση του τακτικού μέλους Ζαχαρόπουλου Νικ. ότι «ψηφίζω μεν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 4735/2020»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 την ΑΓ13657/04.10.2019 αγωγή,
 την ΚΑ24138/2021 κλήση
 την 102/2522/24.02.2022 (ΨΨΚ1Ω1Θ-Ψ14) ΑΑΥ
 τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει το δικηγόρο Τσατσάνη Βασίλειο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-22ο Μονομελές (παράσταση + υπόμνημα) την 12η/04/2022 (12.30’μμ) κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. ΑΓ13657/04.10.2019 αγωγή (αποζημίωση-αδικαιολόγητου πλουτισμού) της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ κατά του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την ΚΑ24138/2021 κλήση .

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 332,32€ σύμφωνα με την 102/2022 ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.02.2022
ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email