49/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11 / 5-11-2019   τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   49 / 2019

 

Περίληψη: «Έγκριση  διενέργειας  και διάθεση πίστωσης της προμήθειας γάλακτος στις καθαρίστριες του Ν.Π.Δ.Δ.

Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Νοεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 274/1-11-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)             1.-  Β. Νανόπουλος           Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)       2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                    3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αι. Λούτα                                «                          4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Ν.  Παπαβασιλείου                 «

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος  του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης  Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

———————————————————————————————————————————————————–

 

Θέμα   8ον

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  8ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  διενέργειας  και διάθεση πίστωσης της προμήθειας γάλακτος στις καθαρίστριες του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Την αρ. εγκυκλίου 3 /26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων  καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες τροφίμων λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών πετρελαιοειδών, φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ακόλουθη:

Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος.

Συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατ είδος κλπ κατά την κρίση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την    έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο Δήμο.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων για τις δικές τους πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογισμένης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη  και  καταρτίζει.

 1. Την υπ΄  αριθμ. 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503/ Β΄/2-10-2006), σχετικά με Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής.
 2. Την υπ΄ αριθμ. 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/ Β΄/28-5-2008), «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 53361/2-10-06 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
 3. Την υπ΄ αριθμ. 1940/2018 (ΦΕΚ 310 Β΄/2-2-2018) τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 Υ.Α «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 4. Το υπ΄αριθμ.4632/16/2/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων.
 5. Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13(ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες, α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.
 6. Το αριθμ. πρωτ:  10951/16-9-2019  έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων που αφορά παροχή στοιχείων  για προμήθεια τροφίμων.
 7. Το αριθμ. πρωτ: 248/20-9-2019   έγγραφό μας,  προς το Δήμο Σικυωνίων που αφορά την παροχή στοιχείων και την ανάγκη διενέργειας των απαραίτητων  προμηθειών του Νομικού Προσώπου.

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ΄ αριθμ. 4632/16/2/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, γνωστοποιείται  ότι μέσω των ΚΑΠ, αρχής γινομένης από την Α΄ ΚΑΠ 2018, το Υπουργείο προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, έχοντας λάβει υπόψη  μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου.

Οι σχετικές υποχρεώσεις αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υ.Α  1940/2-2-2018/ Β΄310, τροποποίηση της Υ.Α 8440/2011 {….προστίθενται στα έξοδα των Σχολικών Επιτροπών και οι προμήθειες Μέσων Ατομικής Προστασίας συμβασιούχων μίσθωσης έργου…}.

 

                             Η Σχολική  Επιτροπή   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας τροφίμων και συγκεκριμένα γάλακτος  για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ.   28 /  2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,

                                                          Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων και συγκεκριμένα γάλακτος για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
 2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων  εξακοσίων δώδεκα ευρώ   και εβδομήντα  επτά λεπτών  (4.612,77)€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% για την  προαναφερόμενη προμήθεια.
 3. H παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  49  /   2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   5-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email