49/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 49/2019   Θέμα: «Τροποποίηση Π/Υ οικονομικού έτους 2019, για εγγραφή πίστωσης ποσού 97.418,40€ οικονομικής ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29/09/2018».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα γ’

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος πρότεινε προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω της άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκλήθηκαν από πλημμύρα στη ΔΕ Σικυωνίων, το θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση Π/Υ οικονομικού έτους 2019, για εγγραφή πίστωσης ποσού 97.418,40€ οικονομικής ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29/09/2018» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 26/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους, όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 26/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την 88/2019 (ΩΤΤΝΩ1Θ-ΞΩ9) απόφαση ΔΣ αποδοχής ποσού,
 • την 12979/25.02.2019 (ΩΛΝΟ465ΧΘ7-ΕΙΩ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ΥΠΕΣ,
 • την 19493/18.03.2019 (6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ) απόφαση επιχορήγησης του ΥΠΕΣ,
 • το ΝΔ 57/1973 (ΦΕΚ Α’ 149) και την Π2/οικ. 2673/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1185),
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκλήθηκαν από πλημμύρα στη ΔΕ Σικυωνίων την 29/09/2018.

 

Β.Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

 

1 Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1219.001  με τίτλο «Επιχορήγηση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ για αντικατάσταση οικοσκευής λόγω πλημμύρας στις 29/9/2018» νέα πίστωση ποσού  97.418,40€   και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

97.418,40 €

1.1 Στον Κ.Α. 02.00.6739.003 με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της 29-09-2018 για αντικατάσταση οικοσκευής»,  ποσό   97.418,40€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών

 

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email