49/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 49 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 5Ο «Έγκριση και διάθεση πίστωσης της προμήθειας δύο (2)   Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το

                       Γυμνάσιο   Κρυονερίου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                              ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                  «                                                 3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

                                              

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ  5ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το

5ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο   «Έγκριση και διάθεση πίστωσης της προμήθειας δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Γυμνάσιο   Κρυονερίου»   έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Διευθύντρια   του Γυμνασίου Κρυονερίου, μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 57/18-5-2018 σχετικό έγγραφό της και μας γνωρίζει πως μετά από καταιγίδα και τον κεραυνό που έπεσε στο Κρυονέρι κοντά στο Σχολείο τα ξημερώματα της 10ης Μαϊου δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα που αφορούσαν στην επικοινωνία κ.λ.π

Ωστόσο έγιναν ζημιές και στις ηλεκτρονικές συσκευές (Φαξ, ασύρματο τηλέφωνο, switch,  καταγραφικό και στους δύο (2) ηλεκτρονικούς υπολογιστές του γραφείου.

Αμέσως εστάλησαν για επισκευή ωστόσο οι δύο υπολογιστές δεν λειτουργούν κανονικά και πάλι (σβήνουν μόνοι τους και οι θύρες usb ποντίκι- εκτυπωτής, άλλες φορές λειτουργούν και άλλες όχι) με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αγορά νέου εξοπλισμού, σας παρακαλούμε να εγκρίνετε ποσό για την αγορά των παραπάνω.

   Προκειμένου η Σχολική Επιτροπή να καλύψει την εν λόγω ζημιά και να προβεί στη προμήθεια δύο (2)

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Γυμνάσιο Κρυονερίου προτείνει το ποσό των επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και

είκοσι τεσσάρων λεπτών 714,24 € με Φ.Π.Α. 24 και πρέπει να εγκρίνουμε με απόφασή μας την εν λόγω δαπάνη.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά:

   Η Σχολική Επιτροπή

   Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

1.- Την ανάγκη κάλυψης της εν λόγω προμήθειας και το σχετικό έγγραφο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Κρυονερίου.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1. –Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το Γυμνάσιο

Κρυονερίου   με το ποσό των επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (714,24) € με Φ.Π.Α.

24%, όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση  του προέδρου.

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

3.- Η πληρωμή    θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων, όπου η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων.

 

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  49 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07- 2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email