49/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 27-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   49 / 2017

Περίληψη: «Περί εξοφλήσεως έναντι τιμολογίων ύδρευσης στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σικυωνίων για τα Σχολεία της

                      Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/23-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -6- ήτοι:

              

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Αικατερίνη       Λούτα

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                          

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                          

6.- Βασίλειος         Kελλάρης

                                                                                                    

Θέμα   2ον

    

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί εξοφλήσεως έναντι τιμολογίων ύδρευσης στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σικυωνίων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» εξέθεσε ότι, τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη στη Δ. Ε. Υ. Α. Σ. του Δήμου Σικυωνίων, από νερό και προτείνω όπως η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξοφλήσει έναντι λογαριασμών τιμολογίων στο ποσό των δέκα   χιλιάδων ευρώ (10.000,00)€, από το λογαριασμό της .

   Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

A._ Εγκρίνει την έναντι εξόφληση των τιμολογίων υδρεύσεως στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σικυωνίων για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων, στο ποσό των δέκα (10) χιλιάδων ευρώ και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης , από τον λογαριασμό της.

                             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                   

                                                                                                            

                                                     Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο   27-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                              Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email