489/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 30ης/01.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 489/2016

Περίληψη : Τροποποίηση της Συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,   Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων με διακριτικό τίτλο «Η ΜΗΚΩΝΗ», ως προς την ετήσια χρηματοδότηση από το Δήμου Σικυωνίων.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση,     δυνάμει της με αριθ. πρωτ.17840/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που σύμφωνα με την §10 του άρθρου 3 της αρ. 121/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε μετά την αρ. πρωτ. 17843/28.11.2016 έγγραφη Ανακοίνωση του προέδρου, που επιδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   9. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης   10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Αλεξόπουλος Βασίλειος Προσήλθε στη συζήτηση του   6ου θέματος της ΗΔ 11 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος  
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Δομετίου Βασίλειος             Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Γεώργας Χρήστος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 18ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Μπούρης Ευάγγελος   4 Τσιάνος Ιωάννης 7 Καρακούσης Ευάγγελος 10 Κελλάρης Βασίλειος
2 Μαυραγάνη Κυριακή   5 Σπανός Κωνσταντίνος 8 Λαλιώτης Γεώργιος   11 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
3 Μπακόλιας Παναγ. 6 Ραυτόπουλος Γεώργιος 9 Ρουμπέκας Γεώργιος      
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Νικολάου Ν. (Σουλίου)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Σελέκος Κ. (Καλιάνων) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση της Συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων με διακριτικό τίτλο «Η ΜΗΚΩΝΗ», ως προς την ετήσια χρηματοδότηση από το Δήμου Σικυωνίων, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την   αρ. 50/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με την οποία αιτείται την αύξηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 50/2016 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ.,
  • Συστατική Πράξη του Ν.Π. 322/2011 απόφαση Δ.Σ.

(η αρ. πρωτ. 2032/24.08.2011 απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.), (ΦΕΚ Β’ 2199/2011),

  • Τροποποίηση Συστατικής Πράξης αρ. 6/2013 απόφαση Δ.Σ.,

(η αρ. πρωτ. 85058/6975/13/15.01.2014 απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.), (ΦΕΚ Β’ 132/2014),

  • Τροποποίηση Συστατικής Πράξης αρ. 393/2013 απόφαση Δ.Σ.,

(η αρ. πρωτ. 2764/224/07.02.2014 απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.), (ΦΕΚ Β’ 432/2014),

  • Τροποποίηση Συστατικής Πράξης αρ.371/2014 απόφαση Δ.Σ.,

(η αρ. πρωτ. 99696/6337/27.11.2014 απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.), (ΦΕΚ Β’ 3325/2014),

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ μ ε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων» με διακριτικό τίτλο “Η ΜΗΚΩΝΗ” μόνο ως προς τους πόρους του και συγκεκριμένα την ετήσια τακτική επιχορήγησή του, από το Δήμο Σικυωνίων, η οποία αυξάνεται για το έτος 2017 και εφεξής, από το ποσό των 70.000,00 € στο ποσό των 130.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 489/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email