485/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                                                                       ορθή  επανάληψη

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 485/2018

Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 14ο  

Στο 14ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 382/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ακολουθεί:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                   ορθή επανάληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 382/2018

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14032/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.                           1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.                             Μυττάς Ιωάννης    
3.                             Ζάρκος Δημήτριος    
4.                             Μπουζιάνη Βασιλική    
5.                             Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.                             Σπανός Κων/νος                           

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 06/12/2018 σε ορθή επανάληψη Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.-

************************************

Α.- Με την αριθ. 69659/03-12-2018  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  κατανεμήθηκε στο Δήμο μας  το ποσό των 42.510,00 € από  «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993».

Β.- Με την αριθ. 69642/03-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  κατανεμήθηκε στο Δήμο μας  το ποσό των 53.930,00 €  από  «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001». Τα παραπάνω έσοδα εντάσσονται στην ΟΜΑΔΑ Ι της Κ.Υ.Α. για την κατάρτιση του Π/Υ 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 {Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ} της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β’) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018»  ορίζεται ότι: «1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2016 ή 2017.  Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση,  ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2016.

Τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι  κατά την κατάρτιση του  Π/Υ του έτους 2018 ανήλθαν σε 3.272.344,74€ και μετά την αφαίρεση του ποσού των 66.303,63€ που αφορά έσοδα από Κληροδοτήματα,  διαμορφώθηκαν  στο ποσό των 3.206.042,11€

Τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι  κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2017  ανήλθαν σε 3.260.001,00€ και μετά την αφαίρεση του ποσού των 26.200,00€ που αφορά έσοδα από Κληροδοτήματα,  διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3.233.801,00€

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι μπορούν να αυξηθούν κατά ( 3.233.801,00 – 3.206.042,11) 27.758,89€.

Μετά την αύξηση των εσόδων από «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993» κατά   42.510,00 €  και από «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001»  κατά   53.930,00 €, ήτοι συνολικού ποσού 96.440,00€ προερχόμενου από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών,   υπερβαίνει η ΟΜΑΔΑ Ι το ανώτατο  όριο της κατά  ( 96.440,00 – 27.758,89) 68.681,11 €.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 προκειμένου ως προς τα έσοδα να γίνει τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ Ι και εγγραφή των χρηματοδοτήσεων προερχομένων από του ΥΠ. ΕΣ.   και να μειωθούν – δημιουργηθούν πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων για την κάλυψη  αναγκών του Δήμου, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να είναι  ισοσκελισμένος. Απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  αναλυτικά  όπως  παρακάτω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Στον Κ.Α.  06.00.0111.001  με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 85.000,00 € μειώνουμε κατά 24.000,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.000,00 €     

Στον Κ.Α.  06.00.0122.001  με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 35.000,00 € μειώνουμε κατά 9.000,00 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.000,00 €

Στον Κ.Α.  06.00.0511  με τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 290.000,00 € μειώνουμε κατά 35.681,11 € , διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 254.318,89 €

Στον Κ.Α. 06.00.0441.002 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  42.510,00 €  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών
Στον Κ.Α.  06.00.0715.001  με τίτλο «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001»  εγγράφουμε νέα  πίστωση  ποσού  53.930,00 €  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταφορά  των  παραπάνω ποσών (42.510,00€ +  53.930,00€ – 24.000,00€ – 9.000,00€ – 35.681,11€) , ήτοι συνολικό ποσό 27.758,89€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού,  μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.30.7333.009 με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 7.278,07 € , προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στον Κ.Α.  02.30.7112.001 με   τίτλο  «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», πίστωση ποσού 20.480,82 € προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 66.961,52 €  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 87.442,34 € .   

Ανακεφαλαιώνοντας,  με την παραπάνω μείωση (68.681,11€) από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό και την αύξηση των εσόδων προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (96.440,00€) , καλύπτεται η διαφορά των 27.758,89 € για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ Ι.  

***************************************

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.-

Κιάτο   13  Δεκεμβρίου  2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

T.Y.

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 T.Y.

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                       

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

   Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
  • το ανωτέρω σε ορθή επανάληψη Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

 

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ι

Στον ΚΑ 06.00.0111.001  με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 85.000,00€ μειώνουμε κατά 24.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 61.000,00€

 

Στον ΚΑ 06.00.0122.001  με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 35.000,00€ μειώνουμε κατά 9.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 26.000,00€

 

Στον ΚΑ  06.00.0511  με τίτλο «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)», την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 290.000,00€ μειώνουμε κατά 35.681,11€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 254.318,89€

 

 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

1 Στον ΚΑ 06.00.0441.002 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρου 24 Ν. 2130/1993» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  42.510,00€  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του. Μέσω αποθεματικού μεταφέρει πίστωση

στο σκέλος των εξόδων

(42.510,00+53.930,00 -24.000,00 – 9.000,00 – 35.681,11)

ήτοι συνολικού ποσού 27.758,89€

 

1.1 Στον ΚΑ 02.30.7333.009 με   τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ(ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 7.278,07€ προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Στον ΚΑ 06.00.0715.001  με τίτλο «Τέλος  Διαφήμισης  της κατηγορίας  Δ΄ του άρθρου 9  παρ. 6α  του Ν. 2880/2001»  εγγράφουμε νέα  πίστωση  ποσού  53.930,00€  προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

 

  Στον ΚΑ  02.30.7112.001 με   τίτλο  «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», πίστωση ποσού 20.480,82€ προερχόμενη από κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 66.961,52€  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 87.442,34€ .
  1. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.    Μυττάς Ιωάννης

2.    Ζάρκος Δημήτριος

3.    Μπουζιάνη Βασιλική

4.    Αλεξόπουλος Βασίλειος

5.    Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-12-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 382/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση Ο.Ε.
  • το από 13/12/2018 σε ορθή επανάληψη Υπηρεσιακό Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την  αριθ. 382/2018 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί,  «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  485/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email