485/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 31ης/29.11.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 485/2016

Περίληψη : Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016, (μετά από προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 18005/29-11-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος   Μέλος  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Αντιπρόεδρος        
3 Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας        
4 Θελερίτης Γεώργιος Μέλος        
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων                                                     »        
6 Μπούρης Ευάγγελος     »        
7 Τσιάνος Ιωάννης   »        
8 Μυττάς Ιωάννης »        
9 Πανάγου Αθανάσιος                                                         »        
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                                   »          

11

Καρακούσης Ευάγγελος                                                   »        
12 Χρυσικός   Παύλος                                                               »        
13 Αλεξόπουλος Βασίλειος                                                               »        
14 Φιακάς Παναγιώτης   »        
15 Ζάρκος Δημήτριος   »        
16 Δομετίου Βασίλειος                                                           »        
17 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                                   »        
18 Κελλάρη Ιωάννα                                                                 »        
19 Σπανός Κωνσταντίνος                                                  »        
20 Λαλιώτης Γεώργιος         »        
21 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   »        
22 Σκαρμούτσος Νικόλαος                                                   »            
23 Κελλάρης Βασίλειος                                                      »        
24 Γεώργας Χρήστος                                                             »        
25 Μπακόλιας Παναγιώτης                                                 »        
26 Νανόπουλος Βασίλειος                                                    »        
   
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1 Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)   Ουδείς  
  2 Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)      
  3 Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)      
  4 Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)      
  5 Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)      
  6 Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)      
  7 Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)      
  8 Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου)      
  9 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)      
  10 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)      
  11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)      
  12 Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)      
  13 Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου)      
  14 Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)      
  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Ουδείς 22 Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης)
  1 Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)      
  2 Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)      
  3 Σκούπας Απόστολος (Μποζικών)      
  4 Καραχλής Νικόλαος (Τιτάνης)      
  5 Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)      
  6 Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)      
  7 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)      
  8 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)      
  9 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)      
  10 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)      
  11 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)      
  12 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)      
  13 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράματος)      
  14 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)      
  15 Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)      
  16 Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)      
  17 Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)      
  18 Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)      
  19 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )      
  20 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)      
  21 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)      
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών προτείνοντας να συζητηθεί ως κατεπείγον θέμα: Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016, (μετά από προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τόνισε την επείγουσα περίπτωση που συντρέχει λόγω της μη εύρεσης προμηθευτή καυσίμων, διότι ο Δήμος μας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν έχουν τα αποθέματα ώστε να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών, όπως θέρμανση των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των λοιπών δημοτικών κτιρίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 25/11/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής & Αποσφράγισης Προσφορών Προμηθειών το οποίο ακολουθεί:

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 Κιάτο   25 – 11 – 2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2016 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

2/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4

3/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 198/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου ν’ αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την αριθ. 17202/14-11-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 96.825,08€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33Α/2006) περί διαδικασιών για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών καυσίμων.
 • Την αριθ. 01/2016 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 429.618,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 • Την αριθμ. πρωτ. 2413/24-02-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Τον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που διενεργήθηκε την 15η-04-2016 και σύμφωνα με την αριθ. 89/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχτηκε εν μέρει άγονος (για τους 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11οΕνδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης) και εισηγήθηκε την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης).
 • Την αριθ. 85/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί παροχής στο Δήμο της σύμφωνης γνώμης της για την διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) της εν λόγω προμήθειας μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Την αριθ. 333/2016 ΑΔΣ περί προσφυγής στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016 (για τους 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11οΕνδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης).
 • Την αριθ. 13906/20-09-2016 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩ1Θ-5Α3, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου kiato.gov.gr. προκειμένου να βρεθούν προμηθευτές για την εν λόγω προμήθεια.
 • Την αριθ. 420/2016 ΑΔΣ περί 2ης προσφυγής στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης), εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέρους της εν λόγω προμήθειας έπειτα από άγονη 1η διαδικασία.
 • Την αριθ. 17202/14-11-2016 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: 70ΔΟΩ1Θ-69Σ, εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου kiato.gov.gr. προκειμένου να βρεθούν προμηθευτές για την εν λόγω προμήθεια.
 • Την αριθ. 17920/25-11-2016 προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL’’ στο Κιάτο, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 55, τηλ.: 2742022635, με Α.Φ.Μ. 022723145, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ για τους 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11οΕνδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης.

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σε φάκελο καλά σφραγισμένο, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγισή της και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτή περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω προσφορά είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 01/2016 μελέτης και της αριθ. πρωτ. 2413/24-02-2016 διακήρυξης, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της Οικονομικής Προσφοράς του κ. Δημητρίου Χρήστου καταγράφοντας τα ποσοστά έκπτωσης στον παρακάτω πίνακα:

Προσφορά κ. Δημητρίου Χρήστου

  ΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

5ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΗΚΩΝΗ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

6ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

7ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

8ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

9ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

10ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

11ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένων των συνθηκών η Επιτροπή κρίνουμε ότι η ανωτέρω προσφορά είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για τους 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης, στον Δημητρίου Χρήστο που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL’’ στο Κιάτο, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 55, τηλ.: 2742022635, με Α.Φ.Μ. 022723145, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης:

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

5ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΗΚΩΝΗ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

6ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

7ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

8ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

9ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

10ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

11ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 17920/25-11-2016 προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου, τους όρους της αριθ. 01/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. πρωτ. 2413/24-02-2016 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 25 Νοεμβρίου 2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Τσιοκάρας Ιωάννης

3/ Μπουντή Γεωργία

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το ανωτέρω πρακτικό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το ανωτέρω πρακτικό και αναθέτει την προμήθεια καυσίμων για τους 2ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2016 μελέτης, στον Δημητρίου Χρήστο που διατηρεί πρατήριο καυσίμων ‘’SILKOIL’’ στο Κιάτο, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 55, τηλ.: 2742022635, με Α.Φ.Μ. 022723145, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης:

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

2ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

5ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΗΚΩΝΗ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

6ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

7ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

8ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

9ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

0% Μηδέν επί τοις εκατό

10ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

11ος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

-2% Μείον δύο επί τοις εκατό

στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 17920/25-11-2016 προσφορά του κ. Δημητρίου Χρήστου, τους όρους της αριθ. 01/2016 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. πρωτ. 2413/24-02-2016 διακήρυξης.

Ο ανάδοχος θα υπογράψει τις επιμέρους συμβάσεις για τους ανωτέρω Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς με τους Φορείς για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα καύσιμα.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όσον αφορά για το πετρέλαιο θέρμανσης του 2ου Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 485/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email