484/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

44η/28 .12. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

484/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2023 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 28η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00’ μμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Σικυωνίων κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21093/28.12.22 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ζάρκου Δημητρίου, παρευρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   – Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. – Σκαρμούτσος Νικ.
απόντες:   – Μυττάς Ιωάννης – Μαστοράκης Δημ. – Ζαχαρόπουλος Νικ.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος υπενθύμισε ότι, η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 76/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων Εγκρίνει και Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως αυτός συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   ΕΣΟΔΩΝ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 52.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 342.200,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 6.335,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 81.907,57
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.700,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 64.723,49
ΣΥΝΟΛΟ : 565.866,06

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
6 Έξοδα 104.284,82
7 Επενδύσεις 359.515,50
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 100.823,18
9 Αποθεματικό 1.242,56
ΣΥΝΟΛΟ : 565.866,06

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • την 76/2022 (6ΞΣΖΟΛΩ5-ΨΒΓ) απόφαση ΝΠΔΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Β. Εγκρίνει την ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την 76/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 484/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                           τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.12.2022

ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email