483/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 483/2018

Περίληψη : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία».   

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 7ο  

 

Στο 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,   κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Τον  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία»,

 

Β. Την από 13-12-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία: 13/12/2018

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν.4412/2016, του άρθρου 12 παρ.3,του Π.Δ. 171/1987
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία »,προϋπολογισμού 412.976,09€
 4. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ως ανωτέρω έργου και
 5. Την υπ΄αριθ. 36/12-12-2018, θέμα 8ο, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

 

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4412/2016,ο οποίος είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό, και συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, ώστε να ολοκληρωθεί λειτουργικά το έργο.

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Γ. Την αριθ. 36/12-12-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της  Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία ,
 • τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ,
 • την από 13-12-2018 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
 • την αριθ.36/12-12-2018 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
 • την αριθ.  7/2017 μελέτη της Τ.Υ, και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 

   Εγκρίνει, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην

Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία»,  της  αριθ. 7/2017 μελέτης της Τ.Υ.   του Δήμου μας,  ως έχει  συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως ,

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  483/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email