482/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 482/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας». 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 10ο  

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. –Η/Μ ΕΡΓΩΝ &  ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

Κιάτο 13/12/2018  
Πληροφορίες: ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ

                          

ΠΡΟΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ:        Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας».

Έχοντας υπόψη:

1)  Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  05/2018 της Τ. Υ.  του  Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό:  Αριθ. Πρωτ. 19241/04-09-2018

Προθεσμία περαίωσης έργου:  Έως 04-12-2018 

Πηγή χρηματοδότησης: Τέλη Διαφήμισης +ΚΑΠ 2015+ ΚΑΠ 2016.

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 74.400,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ποσό συμφωνητικού: 23.400,00 € (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Συνοπτικός  διαγωνισμός  με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης  (195/2018 Απόφαση  Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων)

Επιβλέποντες έργου: Μαστοράκος Λεωνίδας

2) Την αριθ. 13428/30-11-2018 αίτηση παράτασης του Καλατζή Ηλία , Αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας  »

3)Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4412/2016

Εισηγούμαστε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας  » σύμφωνα με την 05/2018 μελέτη  της   Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι, μέχρι 04-03-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

Ο Επιβλέπων

Μαστοράκος Λεωνίδας

Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ5

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ  Έργων &  Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας   Β.

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την 13428/30.11.2018 αίτηση του αναδόχου,
  • την από 13/12/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 5/2018 μελέτη του έργου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας»   της 5/2018 μελέτης της ΤΥ του  Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως  04/03/2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  482/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email