48/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   48/2022

Περίληψη: Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών  έτους 2022 .

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου   έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5065/8-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Συριάνος Κων/νος                         
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαβασιλείου Νικόλαος 16. Μπακόλιας Παναγιώτης 
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεωργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γκούμας Σταμάτιος 9. Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος  απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών  έτους 2022»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             ΠΡΟΣ:   

Αριθ. πρωτ.: 4317                                        –    Τμήμα Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

  • Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Γ. Γραμματέα

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

 

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864) για   τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», με ισχύ έως και 31.12.2022.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 αυτής, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο, το αντάλλαγμα που προβλέπεται να καταβληθεί από τους αιτούντες αυτήν, καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, εγκρίνεται δε από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από στοιχεία όπως είναι, η τιμή βάσης για κάθε περιοχή όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το είδος της δραστηριότητας και το εμβαδόν του χώρου. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίας του Υπουργείο Οικονομικών, είχαν υπολογίσει το αντάλλαγμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το Δήμο Σικυωνίων έως και το έτος 2019, σε € 15,00/τ.μ. παραχωρούμενου χώρου.

Πέραν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), κατ’ εξαίρεση για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 65% του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται όπως το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί ειδικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών, σε εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 9,75) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 65% του διαμορφωθέντος έως και 31.12.2019 ανταλλάγματος. Η τιμή αυτή θα ισχύσει αποκλειστικά έως και 31.12.2022, αναφέρεται δε σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α. έτσι όπως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της.

Κιάτο, 29 Μαρτίου 2022

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                                       Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα ,         

 

Α. Καθορίζει, ως αντάλλαγμα της παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης  για αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων,  ειδικά για το έτος 2022, (λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών) , το ποσό των εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 9,75) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης.

Β.    Το ως άνω ποσό  θα ισχύει αποκλειστικά έως και 31.12.2022, αναφέρεται δε σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α. έτσι όπως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της.

Γ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 48 /2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email