48/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 48/2021   2ο θέμα  

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη 80.892,66€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 16/02/2021

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση : 733/27-01-2021

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 21PROC008055201   2021-01-27

 

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της Μελέτης με τίτλο:

«Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων»,

 

εκτιμώμενης αξίας 65.236,02 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2α του Ν4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 16/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Χασιώτης Τιμολέων, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης της μελέτης (4/2021 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 733/27-01-2021 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω άγονου διαγωνισμού, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, από όπου και παρέλαβε τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1], σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Τάξη &

Κατηγορία

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Αρ. Πρωτ.
1 Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ – Α.Κ. ΜΥΛΩΝΑ Ο.Ε.  ΔΕΝ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1444/16.02.2021

και ώρα 09:50.

2 KRB CONSTRUCTION I.K.E. ΔΕΝ ΑΝΟΙΧΤΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1459/16.02.2021

και ώρα 10:09.

3 TELCOSERV A.E. ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 

 

Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα [1] και μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ.

 

Η προσφορά με αύξοντα αριθμό 2 υπεβλήθη στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων εκπρόθεσμα (την 16.02.2021 και ώρα 10:09) και ως εκ τούτου απορρίπτεται ως μη κανονική, σύμφωνα με το άρ.3.3 της πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην εξέταση της προσφοράς του μοναδικού προσφέροντος που κατέθεσε εμπρόθεσμα φάκελο προσφοράς, ήτοι του προσφέροντα με την επωνυμία Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ – Α.Κ. ΜΥΛΩΝΑ Ο.Ε.

 

Η Ε.Δ. προέβη σε έλεγχο της προσφερόμενης τιμής και επιβεβαίωσε ότι οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της περίπτωσης κε’ της παρ. 2 του άρ. 53 του ν. 4412/2016.

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά εμφανίζεται ακολούθως στον Πίνακα [2]:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Σειρά κατάθεσης Επωνυμία Προσφέροντα Μέση Έκπτωση Σύνολο Δαπάνης Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)
1 Σ.Ι. ΠΗΛΙΧΟΣ – Α.Κ. ΜΥΛΩΝΑ Ο.Ε. 1,24% 64423,43€

 

 

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρ. 20.2 της πρόσκλησης, για τον μοναδικό προσφέροντα. Τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον Πίνακα [3] που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
  Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρ. 18

[άρθρο 22.1 της Πρόσκλησης]

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 49727/12.02.2021 (01/01)

(Μυλωνάς Αλέξανδρος)

 

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ασφαλιστική Ενημερότητα ΝΑΙ 276353/11.02.2021

45/12.01.2021

567087/04.01.2021

e-ΕΦΚΑ

 

Φορολογική Ενημερότητα ΝΑΙ 70384913/12.02.2021 ΑΑΔΕ
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2021 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ

 

ΝΑΙ Υ.Δ. 12.02.2021 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, εξυγίανση ΟΧΙ    
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση ΟΧΙ    
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων ΟΧΙ    
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΟΧΙ    
Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 18.1.5 ΝΑΙ Υ.Δ. 15.02.2021 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος ΟΧΙ    
 

Μη έκδοση απόφασης αποκλεισμού

 

ΝΑΙ Υ.Δ. 15.02.2021 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Δικαιολογητικά Πλήρωσης Κριτηρίων Επιλογής

[άρθρο 22.2 της Πρόσκλησης]

Πτυχίο Γραφείου Μελετών ΟΧΙ    
Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Προσωρινού Αναδόχου

[άρθρο 22.3 της Πρόσκλησης]

Αντίγραφο καταστατικού  με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 1405160.2023221/12.02.2021 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικά περί των τροποποιήσεων καταστατικού ΝΑΙ 1405160.2023221/12.02.2021 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού της, η Επιτροπή επικοινώνησε με τον εκδότη που αναγράφεται στην υποβληθείσα εγγυητική επιστολή, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της. Η εγκυρότητα επιβεβαιώθηκε με το υπ’ αρ. 5387/22.02.2021 έγγραφο του Γραφείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.

 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό την 22.02.2021, διαπιστώνοντας ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάθεση της μελέτης. Το πρακτικό αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων και η Ε.Δ. εισηγείται την κήρυξη της διαδικασίας ως άγονης.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος                                 Χασιώτης Τιμολέων                          Πέππα Κωνσταντίνα

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 65973/02.10.2020 (Ω7Υ046ΜΤΛ6-ΩΑΣ) απόφαση του ΥΠΕΣ περί ένταξης της πράξης του Δήμου Σικυωνίων «Πυροπροστασία σχολικών κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
 • την 284/2020 (6ΛΘΥΩ1Θ-ΚΣΩ) απόφαση ΟΕ, (αποδοχή απόφασης ένταξης &τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και π/υ).
 • την 220/2020 (ΩΜΧΗΩ1Θ-Β33) απόφαση ΔΣ, έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • την 188250/03.11.2020 (6412ΟΡ1Φ-90Ζ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της οικείας Αποκ/νης Δ/σης.
 • την 338/2020 (6ΣΦΡΩ1Θ-71Τ) απόφαση ΟΕ αύξηση ποσού του έργου σε 80.892,66€.
 • την 241/2020 (68ΡΤΩ1Θ-Υ9Θ) απόφαση ΔΣ έγκριση της ανωτέρω απόφασης.
 • την 3/2020 μελέτη «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» (CPV: 71335000-5) συνολικού π/υ 892,66€ .
 • τον Κ.Α. 64.7413.001 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», ποσού 80.892,66€ προερχόμενο από,
 • (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010- 65.720,00€
 • ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020-     902,00€
 • ιδίους πόρους-             270,66€
 • το 007701039 2020-11-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου
 • την 416/12185/24.11.2020 (6Δ3ΚΩ1Θ-1ΡΛ)(20REQ007705678 2020-11-24) ΑΑΥ
 • την 300/2019 (656ΧΩ1Θ-ΖΤ1) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2020».
 • το από 25/11/2020 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • το αρ. πρωτ. 1123/2020 έγγραφο του οικείου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
 • την 349/2020 (ΨΡΦ4Ω1Θ-ΝΟΜ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων & συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
 • την 12313/27.11.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007744707 2020-12-01,
 • την 12403/01.12.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:20PROC007744803 2020-12-01,
 • την 12316/27.11.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΥΟΧΩ1Θ-ΘΑΖ,
 • το από 1ο/23.12.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού,
 • την 417/2020 απόφαση ΟΕ η οποία κηρύσσει το διαγωνισμό «άγονο» και εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, για τη ανάθεση της ως άνω μελέτης .
 • την 11/699/16.01.2021 (ΨΠ40Ω1Θ-51Φ) ΑΑΥ ,
 • την 4/2021 (ΨΒΦΥΩ1Θ-ΚΨΦ) απόφαση ΟΕ με την οποία ο Δήμος Σικυωνίων προσέφυγε στη διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2α του 4412/2016, μετά από τον άγονο διαγωνισμό,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το από 16.02.2021 Πρακτικό της Επιτροπή Αξιολόγησης Σύναψης Σύμβασης για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων»   με αρ. μελέτης 3/2020  (CPV: 71335000-5) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 80.892,66€.

 

Β. Κηρύσσει τη διαδικασία  «άγονη».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email