48/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  48/2021

Περίληψη:  Έκδοση Ψηφίσματος , για την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών σε σχέση με το αμπελουργικό και ελαιοκομικό μητρώο.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  5ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ψήφισμα, για την οριστικοποίηση  των δασικών χαρτών σε σχέση με το αμπελουργικό και ελαιοκομικό μητρώο», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 7-4-2021 αίτημα – ψήφισμα  του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Μυττά το οποίο έχει ως ακολούθως :

 

«Σε μία δύσκολη χρονική και οικονομική συγκυρία και εν μέσω πανδημίας κορονοϊού καλούμαστε να αποσαφηνίσουμε σε σχέση με τους δασικούς χάρτες τις ιδιοκτησίες μας. Μετά από χρόνια χρήσης της Αγροτικής γης η οποία δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, στο αμπελουργικό μητρώο, και στο ελαιοκομικό. Προφανώς η ίδια η διοίκηση, το ίδιο το κράτος το αγνοεί.

Οσον αφορά τη σύνταξη των δασικών χαρτών, αγνοεί τις πράξεις που το ίδιο έχει παραχωρήσει νόμιμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα παράλληλα με δικαιώματα χρήσεως Αγροτικής κατά κύριο λόγο, η οικιστικής, βιομηχανικής, τουριστικής κα.

Συμφωνούμε βεβαίως στη δημιουργία δασικών χαρτών ώστε να οριστικοποιηθεί επιτέλους τι είναι

δασικό και τι όχι.

ΖΗΤΑΜΕ

1) Την επικαιροποίηση των δασικών χαρτών σε σχέση με το αμπελουργικό και ελαιοκoμικό

μητρώο όπως και με το ΟΣΔΕ. Ετσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος. Δεν μπορεί

κάποιος να καλλιεργεί επί σειρά δεκαετιών μία έκταση και να μη λαμβάνεται υπόψη.

 

2) Το μηδενισμό των τελών ένστασης.

 

3) Να μπορεί να δικάζεται η απόρριψη της ένστασης σε κάποιο ειδικό και προσιτό (οικονομικά)

δικαστήριο, και όχι μόνο στο συμβούλιο της επικρατείας, που σημαίνει υπερβολικό

δυσβάστακτο κόστος για τους περισσότερους.

 

4) Να μπορούν μέσα από την εφαρμογή του κτηματολογίου όσοι γνωρίζουν τη χρήση του να

υποβάλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των συντεταγμένων μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

 

5) Την παράταση των ενστάσεων έως το τέλος του έτους.

 

6) Την πρόσληψη στους ΟΤΑ μηχανικών και δασολόγων ώστε με μικρό κόστος να συντάσσονται οι ενστάσεις των πολιτών γιατί πολλές φορές το κόστος είναι υπερβολικό.

 

7) Να ισχύσει το άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 και η προβλεπόμενη εφαρμοστική του

απόφαση ότι η διοίκηση θα δεσμεύεται για τις προγενέστερες πράξεις της οι οποίες χορήγησαν νόμιμα δικαιώματα

 

      Η Ελληνική Δημοκρατία σέβεται το κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα της ιδιοκτησίας και δεν την ποινικοποιεί

  • Οφείλει λοιπόν και πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στους πολίτες της για τη σύνταξη τωνδασικών χαρτών.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το παραπάνω σχετικό αίτημα – ψήφισμα ,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

Α. Εκδίδει, το παρακάτω ψήφισμα :

 

Ζ Η Τ Α Μ Ε

 

1) Την επικαιροποίηση των δασικών χαρτών σε σχέση με το αμπελουργικό και ελαιοκoμικό

μητρώο όπως και με το ΟΣΔΕ,  ετσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος.

 

 2) Το μηδενισμό των τελών ένστασης.

 

3) Την εκδίκαση απόρριψης των ενστάσεων  σε κάποιο ειδικό και προσιτό (οικονομικά)

δικαστήριο, και όχι μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

 

4) Να υποβάλλονται οι  τυχόν ενστάσεις  ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των συντεταγμένων μέσα από την  εφαρμογή του κτηματολογίου .

 

5) Την παράταση των ενστάσεων έως το τέλος του έτους.

 

6) Την πρόσληψη στους ΟΤΑ μηχανικών και δασολόγων ώστε με μικρό κόστος να συντάσσονται οι ενστάσεις των πολιτών .

 

7) Να ισχύσει το άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 και η προβλεπόμενη εφαρμοστική του

απόφαση ότι η διοίκηση θα δεσμεύεται για τις προγενέστερες πράξεις της οι οποίες χορήγησαν νόμιμα δικαιώματα

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στο αρμόδιο Υπουργείο, στις αρμόδιες υπηρεσίας και στους Βουλευτές του Ν. Κορινθίας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 48/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email