48/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 48/2020

Περίληψη:

Διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στη Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21.Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου)

5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)

9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης)

19. Κοτσίρης Β. (Στενού)

20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

21. Σκούπας Α. (Μποζικών)

22. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος

Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος

Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 4ο

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στη Κοινότητα Σικυώνος Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

Α. Την από 4-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 20200 ΚΙΑΤΟ

Κιάτο 4–3–2020

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423 60106

Fax: 27420 23562

ΠΡΟΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

σχετικά με Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο

Έχοντας υπόψη

  1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα και συγκεκριμένα το άρθρο 52, σύμφωνα με το οποίο: «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  2. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 18-B/5-1-2002), σύμφωνα με την οποία, το ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ανέρχεται σε 1,50 m. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραπάνω απόφασης, ορίζεται ότι οι κατασκευές γίνονται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

  3. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και την υπ’ αρ. 8303/8-2-2008 Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50 m. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20 m.

  4. Το γεγονός, ότι τα υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Φιλλύρα δεν ικανοποιούν το ελάχιστο απαιτούμενο πλάτος των 1,50 m. και ως εκ τούτου -αν συνυπολογίσουμε και τη μεγάλη ροή πεζών, λόγω της ανεπτυγμένης εμπορικής δραστηριότητας- χαρακτηρίζονται μη ικανοποιητικά για την εξυπηρέτηση των πεζών και ιδίως των ατόμων με κινητικά προβλήματα (Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. 52907, ΦΕΚ 2621/Β/2009).

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης για διαπλάτυνση των πεζοδρομιών της οδού Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδ.

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ/κός ΠΕ3

Β. Την Τεχνική Έκθεση και το συνοδευτικό αυτής, Τοπογραφικό Διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και το εύρος της διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων της οδού Φιλύρα όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Γ. Την αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 04 / 27-02-2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας

Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Απόφασης: 10 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 1748 / 24-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 7 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) – – – – –

2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης

3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος

5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

7. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος

Ο πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα», έθεσε υπόψη των συμβούλων το με αρ. πρωτ. 1865 / 26-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης και τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 88 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87) όπως ισχύει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στα πλαίσια του έργου της ανακατασκευής αυτών

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:10 / 2020

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δ. Την αριθ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 2 / 03 – 03 – 2020

Αριθμός Απόφασης: 3 / 2020

ΘΕΜΑ: 1ον «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Σώκου (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1905/27-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »} (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Δημήτριος Σώκος (Αντιπρόεδρος) 1.- Σπυρίδων Σταματόπολος (Δήμαρχος)

2.- Ιωάννης Μυττάς (Μέλος) 2.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Μέλος)

3 .-Νικόλαος Σκαρμούτσος (Μέλος)

4.- Αντώνιος Κατσιμπούλας (Μέλος)

5.- Σταμάτιος Γκούμας (Μέλος)

——————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα 1ον ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσιάζει ο κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήμαρχος κ. Σώκος Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο» ανέφερε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 1865/26-2-2020 σχετικό έγγραφό της, όπου μας διαβιβάζει μελέτη για την διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα (Τμήμα ΠΕΟ) στο Κιάτο και παρακαλούμε για τις απόψεις σας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασή του, όπου κατά πλειοψηφία δεν εγκρίνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στα πλαίσια του έργου της ανακατασκευής αυτών.

Στη συνέχεια ο κ. Σώκος Δημήτριος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προτείνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια) με την εισήγηση του Προέδρου συμφωνούν και οι εκ των μελών της Επιτροπής 1. Ιωάννης Μυττάς και 2. Νικόλαος Σκαρμούτσος, έναντι των μελών της επιτροπής 1. Σταμάτιο Γκούμα και 2. Αντώνιο Κατσιμπούλα, οι οποίοι αντιτίθενται με την εισήγηση του Προέδρου και δεν εγκρίνουν την εν λόγω διαπλάτυνση.

Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Κατσιμπούλας Αντώνιος λέγει ότι η διαδικασία της διαπλάτυνσης δεν είναι σύννομη, δεν υπάρχει έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης και δεν έχει έγκριση από την Κοινότητα Κιάτου.

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.- Το υπ’ αριθ. 1865/26-2-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.- Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.- Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1.- Γνωμοδοτεί – συναινεί θετικά και εγκρίνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια) δεδομένου ότι με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων συμφωνούν και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1. Σώκος Δημήτριος, 2. Ιωάννης Μυττάς και 3. Νικόλαος Σκαρμούτσος, έναντι των 1. Αντωνίου Κατσιμπούλα και 2. Σταμάτιο Γκούμα, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκο Δημήτριο, για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 3-3-2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • την από 4-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ,

  • την Τεχνική Έκθεση και το συνοδευτικό αυτής, Τοπογραφικό Διάγραμμα ,

  • την αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου,

  • την αριθ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας, – και

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Λέγγα Σ. Γκούμα, Ν. Ζαχαρόπουλος, Κ. Συριάνος , Β. Γαλάνης , Α. Κατσιμπούλας , Γ. Ρουμπέκας , Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκης, Β. Νανόπουλος, Ε. Χουσελάς.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την «Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της οδού Ρ. Φιλλύρα στην Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου», όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και συνοδεύουν ως αναπόσπαστο μέρος την παρούσα απόφαση .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 48/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email