48/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                      

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 17/17-12-2019 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Αριθμός Απόφασης  48/2019

 

 Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων :

 • Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πασίου
 • Δημοτικό Σχολείο -Νηπιαγωγείο Μουλκίου
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου &2o Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  17  Δεκεμβρίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:348/10-12-2019 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα μέλος  χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ

 

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Γεώργας Χρήστος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω Σχολικών μονάδων:

 • Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πασίου
 • Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Μουλκίου
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου & 2ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Το αριθμ. πρωτ: 156/27-11-2019  έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πασίου.
 2. Το αριθμ. πρωτ: 20.3/551/29-11-2019  έγγραφο της Διευθύντριας  του  Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
 1. Το αριθμ. πρωτ:Φ.6/293/27-11-2019 έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Το αριθμ. πρωτ:69/10-12-2019έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας.

 

 

                                   Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει τα εξής ποσά:
 • Των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (2.350,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου.
 • Των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου  Μουλκίου.
 • Των δυο χιλιάδων τριάντα ευρώ (2.030,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του  3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 2ο Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Των εξακοσίων ευρώ (600,00)€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας του  Νηπιαγωγείου Στυμφαλίας.
 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο  , όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2019 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέξιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  18-12-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email