48/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 48/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης ορισμού ή μη συνηγόρου Υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Μυττά Ιωάννη».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα β’

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος πρότεινε προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα με τίτλο: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης ορισμού ή μη συνηγόρου Υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Μυττά Ιωάννη» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παράσχει στο Δήμο μας γνωμοδότηση περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Μυττά Ιωάννη μετά την 172/19.03.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου.

Ακολούθως ο πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό της δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

 

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την με αρ. πρωτ. 3388/21.03.2019 αίτηση του Μυττά Ι.,
  • την αρ. 172/19.03.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Ορίζει τη δικηγόρο κα Κωνσταντίνα Γεωργούλια προκειμένου να παράσχει στο Δήμο Σικυωνίων γνωμοδότηση περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Μυττά Ιωάννη μετά την αρ. 172/19.03.2019 κλήση του Δασάρχη Κορίνθου.

 

Γ. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email