48/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 17-07-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 48 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ (SManagement   Plus)

                   για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2018 έως 7-6-2019,  ευρώ 546,84»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/13-07-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Δ. Ασβεστόπουλος

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Α. Λούτα  

4.- Β. Kελλάρης                   «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «  

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                         ΘΕΜΑ    4ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ (SManagement   Plus) για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2018 έως 7-6-2019,  ευρώ 546,84» εξέθεσε ότι:

Η ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ) μας απέστειλε την από 12-07-2018  προσφορά της, σχετικά με το κόστος της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος «SManagement   Plus» που έχουμε και έληξε στις 07/06/2018.

Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/06/2019 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 24% ΦΠΑ=546,84€

Με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος θα έχουμε:

1.- Δωρεάν όλες τις αλλαγές, τις βελτιώσεις και τις νέες εκδόσεις.

2.- Τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

3.- Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε απορία έχουμε σχετικά με τις εφαρμογές.

4.- Δικαίωμα χρήσης εφαρμογής

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε πως είναι απαραίτητη η συνδρομή στο ανωτέρω πρόγραμμα καθ’ ότι οι ανάγκες πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, επίσης και κατά το παρελθόν που έχουμε χρησιμοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα είναι λειτουργικό και εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της Σχολικής Επιτροπής.

   Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την σχετική προσφορά του ΕΠΑΦΟΣ και

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την   ετήσια συνδρομή .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   O μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει τη διάθεση   πίστωσης για την κάλυψη του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια συνδρομή από

     7-6-2018 έως 7-6-2019.

2.- Να γίνει συνδρομητής το (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

     Σικυωνίων» στην ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής )   για το σχολικό έτος 2018-2019 με ημερομηνία λήξεως

     07- 06-2019.

   Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/06/2019 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 24% ΦΠΑ=546,84€

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως φροντίσει για την προμήθεια του εν λόγω προγράμματος.

3.- Η πληρωμή του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ), θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της

     Σχολικής   Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και

     εργολαβικού οφέλους.

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17-07-2018

Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email