48/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHNIΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9 / 27-10-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   48 / 2017

Περίληψη: «.Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην

                     Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού

                     «ΘΑΛΗΣ» 2017-2018»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Οκτωβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 116/23-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Αικατερίνη       Λούτα

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                          

5.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                                                                          

6.- Βασίλειος         Kελλάρης

                                                                                                    

Θέμα   1ον

    

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2017-2018.» εξέθεσε ότι:

Το Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, με την από 09-10-2017 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε δέκα (10) αίθουσες στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2017-2018».

   Και πρέπει με απόφασή μας να παραχωρήσουμε τις εν λόγω αίθουσες για την εύρυθμη λειτουργία του Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2017-2018».

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω   καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

   Την παραχώρηση της χρήσης δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Παράρτημα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Νομού Κορινθίας, για το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 από 08:30 π. μ. έως 12:30 μ. μ. για να τις χρησιμοποιήσουν για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Θαλής 2017-2018».

   Με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .          

  

                                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                            

                                                      Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο   27-10-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                               Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email