479/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43η/27.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

479/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση  ενώπιον του ΣτΕ

κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης της ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΑΡΘΑΣ

αναφορικά με την  298/2020 απόφαση Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20861/23.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μαστοράκης Δημ. -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 6/9/2022 κλήση του ΣτΕ με την οποία ορίζει δικάσιμο της με αρ. κατάθεσης 2607/2021 αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Μιχαλοπούλου Μαρία-Μάρθα κατά του Ελ. Δημοσίου κλπ. με την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμ. 298/2020 αποφάσεως του  Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει & εξουσιοδοτεί τη δικηγόρο Παπαδοπούλου Σοφία για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την Παράσταση κατά τη δικάσιμο της με αρ. κατάθεσης 2607/2021 αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Μιχαλοπούλου Μαρία-Μάρθα κατά του Ελ. Δημοσίου κλπ.,  με την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμ. 298/2020 αποφάσεως του  Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως, καθώς και για τη σύνταξη και κατάθεση σχετικών Υπομνημάτων και γενικά για όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που απαιτούνται.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει, μετά από αναβολή ή ματαίωση.

Β. Ο καθορισμός της ειδικής αμοιβής του ως άνω δικηγόρου, για τις υπηρεσίας που θα προσφέρει στο Δήμο Σικυωνίων,  θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 281 του ν.3463/2006.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 479/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email