477/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43η/27.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

477/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20861/23.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μαστοράκης Δημ. -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (9) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Υπηρεσιακά σημειώματα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/ημερομηνία προορισμός σκοπός

μετακίνησης

1. ΥΣ.1424/20-12-22 ΚΗΗ-2917 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ- 21/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.1431/22-12-22 ΚΗΗ-2917 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 22/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.1433/22-12-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- 22/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.1441/23-12-22 ΚΗΗ-2936 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- 26/12/22, 27/12/22, 28/12/22, 30/12/22, 31/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.1443/23-12-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-  27/12/22, 28/12/22, 30/12/22, 31/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.1445/23-12-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-  27/12/22, 28/12/22, 29/12/22, 30/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.1447/23-12-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-  27/12/22, 28/12/22, 29/12/22, 30/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.1452/27-12-22 ΚΗΗ-2917 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-  27/12/22, 28/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων
9. 20722/22-12-22 ΚΗΗ-2917 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-  23/12/22, 24/12/22 ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

(Σ.Μ.Α.)

μεταφορά απορριμμάτων

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 477/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email