477/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 477/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 381/2018 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
       
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5ο  

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 381/2018 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,   κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 381/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 381/2018

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14032/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2. Μυττάς Ιωάννης    
3. Ζάρκος Δημήτριος    
4. Μπουζιάνη Βασιλική    
5. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6. Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 06/12/2018 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.-

***********************

Κατά  την κατάρτιση του Προϋπολογισμού προβλέφθηκε ως έσοδο και έξοδο το ποσό των 242.680,00€  για την κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου μας.

Μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αναλύεται:

α)       1364/12-02-2018  ποσού    67.020,00  €

β)     15913/02-05-2018  ποσού    67.020,00  €

γ)     43897/24-08-2018  ποσού    67.020,00  € ανέρχεται σε  201.060,00 € .

 

Με την αριθ. 70753/05-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται στο Δήμο μας  το ποσό των 67.020,00 €  για  κάλυψη  λειτουργικών δαπανών  των Σχολείων του Δήμου μας (Δ΄ Κατανομή).

Επειδή η μέχρι σήμερα χρηματοδοτήσεις ανέρχονται στο ποσό των (201.060,00 + 67.020,00 = 268.080,00 €)  απαιτείται  αποδοχή του επιπλέον ποσού (268.080,00 – 242.680,00)  25.400,00€ ,  τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0614  με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 242.680,00 € διαμορφώνοντας  αυτή συνολικά στο ποσό των 268.080,00€  προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, και στη συνέχεια την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων ως εξής:

 

Στον Κ.Α. 02.00.6711   με  τίτλο  «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», πίστωση ποσού   25.400,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 242.680,00€ , προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, διαμορφώνοντας  αυτή συνολικά στο ποσό των  268.080,00 €.

 

 

Η κατανομή που θα γίνει προς τις Σχολικές Επιτροπές θα ανέρχεται στο ποσό των 67.020,00 € , σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 70753/05-12-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.-

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.-

Κιάτο   6  Δεκεμβρίου  2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

T.Y.

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 T.Y.

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                       

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • την υπ΄ αριθμ. 70753/05.12.2018 (6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του ΥΠΕΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το επιπλέον ποσό των 25.400,00€  πού κατανεμήθηκε στο Δήμο μας, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης.    

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

1 Εγγράφει ως έσοδο το επιπλέον ποσό  των 25.400,00€ στον ΚΑ 06.00.0614  με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 242.680,00€ διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 268.080,00€  προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, και στη συνέχεια την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

 

 

Μεταφορά

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

25.400,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6711   με  τίτλο  «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», πίστωση ποσού   25.400,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 242.680,00€, προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, διαμορφώνοντας  αυτή συνολικά στο ποσό των  268.080,00€.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 381/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.     Μυττάς Ιωάννης

2.     Ζάρκος Δημήτριος

3.     Μπουζιάνη Βασιλική

4.     Αλεξόπουλος Βασίλειος

5.     Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-12-2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την υπ΄ αριθμ. 70753/05.12.2018 (6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) Απόφαση του ΥΠΕΣ
  • την αριθ. 381/2018 απόφαση Ο.Ε. και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

         Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την  αριθ. 381/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί,  «Τροποποίησης Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης» όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  477/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email