476/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43η/27.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

476/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20861/23.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μαστοράκης Δημ. -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. ΥΣ.1422/20-12-22 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας που ακολουθεί,

Ο Δήμος μας, αποτελείται ως επί το πλείστον από ορεινές και απομακρυσμένες  περιοχές με αποστάσεις άνω των 100 χλμ.    Έχει συνολικά 30 αυτοκίνητα και 13 προβλεπόμενες θέσεις οδηγών από τις οποίες καλύπτονται οι 11.

Λόγω της έλλειψης προσωπικού, ο Δήμος αδυνατεί ν’ αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα καθώς και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν λόγω των φυσικών καταστροφών καθώς και τις καθημερινές ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας (επιβλέψεις έργων, τοπογραφικές μετρήσεις, επισκευή και συντήρηση δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων), της Υπηρεσίας Καθαριότητας (εποπτεία,  μεταφορά προσωπικού) της Δ/νσης Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος (επιβλέψεις έργων πρασίνου).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψιν:

 1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως ισχύει
 3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β’/4-2-2010– Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 152/Β’/17-2-10) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα»
 4. Την αριθμ. 226/7007/30-3-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα (Υποχρεώσεις των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων»
 5. Την αριθμ. 1261/9475/10-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού».
 6. Την αριθμ. 13871/1113/26-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΟΡΦ-6ΔΝ) σε ορθή επανάληψη, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι. με την οποία εξαιρέθηκαν από την απόσυρση τα με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2227, ΚΗΥ 5109 & ΚΗΥ 5122 επιβατικά αυτοκίνητα, κυβισμού άνω των 1.400cc του Δήμου Σικυωνίων
 7. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 109 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/14-12-2022 23 τεύχος Α’): «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις.» (τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’ και του άρθρου 47 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014)

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την κατ’ εξαίρεση οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, από τους αντίστοιχα αναφερόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:

 

 

1.Φαρμάκης Χρήστος Αντώνιος του Νικολάου (μόνιμος υπάλληλος ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Δ/νση Περιβάλλοντος &  Ποιότητας Ζωής με αρίθ. Άδειας Οδήγησης 260002205.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

δ. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε

ε. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

στ. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

ζ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr.

η. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

θ. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

 

 

2.Μαστοράκος Λεωνίδας του Παρασκευά (μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Μηχανολ. Μηχανικών)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης 3325207.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

δ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

ε. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

στ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr.

ζ. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

 

 

3.Τσήρος Νικόλαος του Δημητρίου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ)

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με αριθ. Άδειας  Οδήγησης 260006513.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

 

 

4.Σίδερης Ιωάννης του Βασιλείου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ24 Ηλεκτροτεχνίτης)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης 260002671

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5116 Volks Wagen Golf  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 1465 kgr

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

ε. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

στ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

 

5.Καραχάλιος Κων/νος του Αναστασίου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.)

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με  με αριθ. Άδειας Οδήγησης 200033931

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΙ 5476 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος  2950 kgr

γ. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

δ. ΚΗΗ 2939 Nissan  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

ε. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

6.Παπανίκος Χαρίσιος του Γεωργίου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.)

Δ/νση Περιβάλλοντος &  Ποιότητας Ζωής με  με αριθ. Άδειας Οδήγησης 170011385.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΙ 5476 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος  2950 kgr

γ. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

δ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr.

ε. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

7.Καρατασάς Βλάσιος του  Ιωάννη (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ28 Χειριστών Μ.Ε.)

Δ/νση Περιβάλλοντος &  Ποιότητας Ζωής με  με αριθ. Άδειας Οδήγησης 260007449.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΙ 5476 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος  2950 kgr

γ. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

δ. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

ε. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr

στ. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

ζ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

η. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

8.Στούκας Νικόλαος του Ιωάννη (μόνιμος υπάλληλος ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχ/γων)

Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών με  με αριθ. Άδειας Οδήγησης 2370166

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

ε. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

στ. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3270 kgr.

 

9.Μαθιόπουλος Μιχάλης του Κων/νου (μόνιμος υπάλληλος ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχ/γων)

Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών με  με αριθ. Άδειας Οδήγησης 003319525.

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

ε. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

 

10.Ορφανός Αθανάσιος του Σωτηρίου (υπάλληλος αορίστου χρόνου ΥΕ εργατών)

Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες   Δημοτικής Ενότητας Φενεού  με αριθ. Άδειας Οδήγησης  580146498

α. ΚΗΗ 2939 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΙ 5476 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος  2950 kgr

γ. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

 

11.Νταγκαζίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου (μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων)

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  με αριθ. Άδειας Οδήγησης  3229982

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

ε. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr

 

12.Αργυρόπουλος Ηλίας του Δημητρίου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ28 χειριστής Μηχανημάτων Έργου)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας  με αριθμ. Άδειας Οδήγησης 002368347

α. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

β. ΚΗΙ 5504 Mercedes απορριμματοφόρο με μικτό βάρος 19000 kgr

γ. ΚΗΙ 5497  Mercedes φορτηγό ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 18000 kgr

δ. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

ε. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε.

στ. ΚΗΗ 2925 Mercedes φορτηγό ανατρεπόμενο  με μικτό βάρος 19000 kgr

ζ. ΚΗY 2216 Iveco φορτηγό ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 19000 kgr

η. ΚΗΥ 2220  Mercedes φορτηγό  ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 8000 kgr

θ. ΚΗΥ 2211 Mercedes απορριμματοφόρο με μικτό βάρος 15000 kgr

ι. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

ια. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr

ιβ. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

ιγ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

13.Ζαρρής Χρήστος του Κων/νου (Μόνιμος Υπάλληλος ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας)

με αριθμ. Άδειας Οδήγησης C4340564 (Το δίπλωμα έχει εκδοθεί στη Γερμανία):

α. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

β. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr

γ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

δ. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

ε. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

στ. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

ζ. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε.

η. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr.

θ. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

ι. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

 

 

14.Λαδάς Γεώργιος του Σάββα (μόνιμος υπάλληλος ΥΕ16 Εργατών)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες   Δημοτικής Ενότητας Φενεού  με αριθ. Άδειας Οδήγησης  560134784:

α. ΚΗΙ 5476 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος  2950 kgr

β. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

γ. ΚΗΗ 2939 Nissan  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

     δ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

15.Λέγγας Αντώνιος του Γεωργίου (μόνιμος υπάλληλος ΥΕ16 εργατών)

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας  με αριθ. Άδειας Οδήγησης  002115179:

α. ΚΗΥ 2236 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος   2845 kgr

β. ΚΗΙ 5497  Mercedes φορτηγό ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 18000 kgr

γ. ΚΗΙ 5504 Mercedes απορριμματοφόρο με μικτό βάρος 19000 kgr

δ. ΚΗΗ 2925 Mercedes  φορτηγό ανατρεπόμενο με μικτό βάρος  19000 kgr

ε. ΚΗY 2216 Iveco φορτηγό ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 19000 kgr

στ. ΚΗΥ 2220  Mercedes φορτηγό  ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 8000 kgr

ζ. ΚΗΥ 2211 Mercedes απορριμματοφόρο με μικτό βάρος 15000 kgr

 

16.Σκουμπουρδής Νικόλαος του Γεωργίου (μόνιμος υπάλληλος ΔΕ30 Τεχνιτών)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης  570028061:

α. ΚΗΗ 2901 Volks Wagen Caddy φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 1625 kgr

β. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

γ. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

δ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

 

17.Σταυρόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (υπάλληλος αορίστου χρόνου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης 003318461:

α. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

β. ΚΗΥ 5116 Volks Wagen Golf  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 1465 kgr

γ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

     δ. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

     ε. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε.

στ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr

η. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

 

18.Χασιώτης Τιμολέων του Ιωάννη (υπάλληλος αορίστου χρόνου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κων)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης 2369913:

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

δ. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

ε. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

στ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr

 

19.Σωτηράκος Νικόλαος του Κων/νου (μόνιμος υπάλληλος ΥΕ16 Εργατών Κήπων)

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με  αριθ. Άδειας Οδήγησης  260000713:

α. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

β. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

     δ. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

ε. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

 

20.Μαστέλλου Γεωργία του Δημητρίου (μόνιμος υπάλληλος ΠΕ6 Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών)

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθ. Άδειας Οδήγησης  3322794:

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr

β. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

γ. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

δ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

ε. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μεικτό βάρος 3270 kgr.

στ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3080 kgr

 

21.Παπαγεωργάκη Χρυσούλα του Ευθυμίου (μόνιμος υπάλληλος ΥΕ16 Εργατών)

Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με  αριθ. Άδειας Οδήγησης  260002155:

α. ΚΗΗ 2912 Mitsubishi φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kg

β. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr

γ. ΚΗΗ 2941 Mitsubishi κοινό μη ανατρεπόμενο με μικτό βάρος 2570 kgr

ε. ΚΗΥ 5109 Fiat Scudo επιβατικό 8 θέσεων 1581 κ.ε.

 

22.Τσιοκάρας Ιωάννης του Ευθυμίου, μόνιμος υπάλληλος ΤΕ4 Ηλεκ/γων Μηχ/γων,

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με αρ. Άδειας Οδήγησης 270000270:

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr.

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr.

δ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

ε. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger  φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3270 kgr.

στ. ΚΗΙ 5520 Volks Wagen Golf επιβατικό 1271 κυβικών

ζ. ΚΗΗ 2938 Mazda φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό  βάρος 3080 kgr

 

23.Φίλη Κωνσταντίνα του Παναγιώτη, μόνιμος υπάλληλος ΠΕ3 Πολιτικών Μηχ/κων,

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αριθ. Άδειας Οδήγησης 3325028:

α. ΚΗΗ 2913 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2860 kgr.

β. ΚΗΥ 5122 Mitsubishi Pajero επιβατικό (4Χ4) 1999 κ.ε.

γ. ΚΗΗ 5468 Nissan φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 2715 kgr.

δ. ΚΗΥ 2227 Land Rover επιβατικό (4Χ4) 1796 κ.ε.

ε. ΚΗΗ 5483 Ford Ranger φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο (4Χ4) με μικτό βάρος 3270 kgr.

 

Οι ανωτέρω πρέπει να επιδεικνύουν την επιβαλλόμενη επιμέλεια για τα εν λόγω οχήματα και θα είναι υπεύθυνοι για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά τους.

Επιτρέπεται η οδήγηση των ανωτέρω οχημάτων από τους προαναφερόμενους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.

Η έναρξη ισχύος της κατ΄ εξαίρεσης έγκρισης οδήγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύει από την δημοσίευση της απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής στην Διαύγεια μέχρι 31-12-2023.

Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης κάποιου από τους προαναφερόμενους, λήξει πριν την ανωτέρω ημερομηνία, οφείλει να φροντίσει για την ανανέωσή της εγκαίρως, αλλιώς παύει η ισχύς της παρούσας γι’ αυτόν.

Η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο Δήμος μας ν’ ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις ανάγκες βασικών λειτουργιών του, καθώς και την παροχή των απολύτως αναγκαίων υπηρεσιών προς τους δημότες. Σε διαφορετική περίπτωση αδυνατεί να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο υφίσταται.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω τονίζουμε πως ουδεμία επιβάρυνση, οικονομική ή άλλης φύσεως υφίσταται ο Δήμος από αυτή την έγκριση, αλλά αντιθέτως εξοικονόμηση πόρων.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΥΣ.1422/20.12.22 Υπηρεσιακό σημείωμα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων και αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 476/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2022

ο πρόεδρος

 

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email