476/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 476/2016

Περίληψη : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 23ο

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ. 313/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία προτείνει την Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα τις από 09/11/2016 & 16/11/2016 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 313/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:61ΞΜΩ1Θ-ΘΝΘ),
  • τις από 09/11/2016 & 16/09/2016 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του κ. Κουτρέτση Σ.

καθώς και των κ.κ. Ραυτόπουλου Γ., Κελλάρη Β. & Γεώργα Χ, οι οποίοι ψήφισαν λευκό

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την αρ. 313/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναλυτικά ως εξής:

           Τροποποίηση Ι

1 Από Κ.Α. 02.25.7135.007 με  τίτλο   «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», ποσού 11.876,60€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, μεταφέρει   πίστωση   ποσού 11.876,60 €,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €

μεταφέρει μέσω αποθεματικού συνολικό ποσό 16.876,60 €

προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 11.876,60€ -και- Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€

α)

Στον Κ.Α. 02.25.7135.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση   ποσού 7.076,60€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.076,60€ και από

Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 5.000,00€

2

Από Κ.Α. 02.25.7135.001 με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,   ποσού 4.200,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   πίστωση   ποσού 4.200,00€,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€

β) Στον Κ.Α. 02.25.7135.014 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,   ποσό   9.800,00 €   προερχόμενη από ,Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 15.000,00€   προερχόμενη από Κ.Α.Π.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 24.800,00 € .             
3 Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 28.646,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   πίστωση   ποσού 800,00€,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 27.846,80€

           Τροποποίηση ΙΙ

1 Από Κ.Α. 02.30.7331.028 με     τίτλο   «Επισκευή-συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ»,   το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ, ποσού 7.510,66 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2012,   με την Π.Α.Υ. 154/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά 244,07 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.266,59 €.

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού συνολικό ποσό 99.200,00 €

α)

Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσό 49.600,00€     προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05 , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 244,07€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 10.158,76€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 3.061,04€ ,   από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 15.436,07 €, και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 10.700,01€ , ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 24.800,00€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.400,00 € .                

2 Από Κ.Α. 02.30.7331.035 με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ, ποσού 1.391,32 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   με την Π.Α.Υ. 156/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   10,30 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.381,02 €.
3 Από Κ.Α. 02.30.7311.006 με   τίτλο   «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ, ποσού 7.462,97 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   με την Π.Α.Υ. 143/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   22,17 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.440,80 €. β) Στον Κ.Α. 02.25.7135.016 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσό   49.600,00€   προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 24.800,00€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό 74.400,00 € .        
4 Από Κ.Α. 02.25.7135.011 με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», η οποία είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ποσού 69.940,26 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,00 € από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 18.000,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 41.940,26€,   με την Π.Α.Υ. 126/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   1.546,66€ προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.393,60€
5 Από Κ.Α. 02.30.7323.010 με   τίτλο   «Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ,   ποσού 61.199,98 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 59.571,54€ και από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 1.628,44€,   με την Π.Α.Υ. 149/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   1.140,18€ ποσό προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 60.059,80 €.
6 Από Κ.Α. 02.30.7322.003 με   τίτλο     «Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)», ποσού 40.000,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   έργο το οποίο δημοπρατήθηκε και υπεγράφη η με αρίθμ. πρωτ. 11274/27-07-2016 σύμβαση ποσού 23.385,82€ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (16SYMV004853018), μετά   την Π.Α.Υ. 251/2016   και την υπ’ αρίθμ. 98/13-05-2016 Απόφαση Οικονομικής   Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΤΥΟΩ1Θ-ΝΣΡ) μειώνουμε   κατά     16.614,18 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 23.385,82 €.
7

Από Κ.Α. 02.15.7135.005 με   τίτλο     «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ», ποσού 20.000,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016,   προμήθεια η οποία ανατέθηκε με την 209/2016 (ΑΔΑ: 7679Ω1Θ-ΖΑΩ) με αρίθμ. πρωτ. 16177/25-10-2016 Απόφαση Δημάρχου, και υπεγράφη η με αρίθμ. πρωτ. 16242/26-10-2016 σύμβαση ποσού 18.724,00€ με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (16SYMV005299409 2016-10-26), μετά την Π.Α.Υ. 347/2016 και την αρίθμ. 236/03-10-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω01ΥΩ1Θ-97Τ) μειώνουμε κατά   1.276,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 18.724,00 €.

8 Από Κ.Α. 02.00.8115.001   με     τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου»,   στα 24.600,00€, μειώνουμε κατά 10.000,05€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 14.599,95 €
9 Από Κ.Α. 02.30.6661.004   με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», στα 29.988,76€ , μειώνουμε κατά 14.996,16€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 14.992,60 € με πηγή χρηματοδότησης προερχόμενη από ΥΠ.ΕΣ. «για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους».
10 Από Κ.Α. 02.30.6661.005   με     τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», στα 29.617,89€ , μειώνουμε κατά 14.996,16€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 14.621,73 € με πηγή χρηματοδότησης προερχόμενη από ΥΠ.ΕΣ. «για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους».
11 Από Κ.Α. 02.00.6737.005 με   τίτλο   «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας}», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ποσού 16.368,19 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013,   με την Π.Α.Υ. 109/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   10.158,76€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 6.209,43 €.
12 Από Κ.Α. 02.00.6737.006 με   τίτλο   «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο {Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας Αγοράς Τ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ}», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ποσού 5.965,02 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   με την Π.Α.Υ. 110/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   5.965,02€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00 €.
13 Από Κ.Α. 02.25.7312.003 με   τίτλο   «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση Κοδέλα Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ, Δ.Ε. Στυμφαλίας», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ποσού 38.399,97€ προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 13.436,44€ , από ΣΑΤΑ 2012 με το ποσό των 3.300,12€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013 με το ποσό των 115,00€ , από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 20.000,00€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 3.148,44 €,   με την Π.Α.Υ. 129/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά   78,38€ προερχόμενο από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,     διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 38.321,59 €.
14 Από Κ.Α. 02.30.7311.004 με   τίτλο   «Αποπεράτωση Πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», το οποίο είχε χαρακτηρισθεί ως ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ποσού 27.291,18 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014,   με την Π.Α.Υ. 142/2016 και την 17/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΚΩ1Θ-ΠΜΛ) μειώνουμε κατά 0,84€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 27.290,34 €.
15 Από Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 27.846,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει πίστωση ποσού 9.424,01€,     διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 18.422,79 €                
16 Από Κ.Α. 02.30.7412.003 με   τίτλο   «Εκπόνηση μελετών» ποσού 32.637,84 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 2.869,35€, από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 7.409,43€ και από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 24.942,06€, μειώνουμε κατά 12.727,06€ προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.910,78€

                  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 476/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email