475/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 475/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 87/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ 189) ΥΝΝΠ για την εκτέλεση του έργου ¨Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου¨, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».                                           

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 14033/14.12.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Ζάρκος Δημήτριος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Κουκουμέλης Γεώργιος 11. Σκαρμούτσος Νικόλαος 12.  Σπανός Κωνσταντίνος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Ραυτόπουλος Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος
Απόντα
1. Μυττάς Ιωάννης 2 Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4. Φιακάς Παναγιώτης
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Aλεξόπουλος Βασίλειος 8. Κελλάρης Βασίλειος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) Καλαντζής Π. (Γονούσας)
 
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ραυτόπουλος Γ. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο  

Στο 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 87/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ 189) ΥΝΝΠ για την εκτέλεση του έργου ¨Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου¨, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου,   κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 87/2018 απόφαση του παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                              

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 26/07-12-2018 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 87/2018

Θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ 189) ΥΝΝΠ για την εκτέλεση του έργου ¨Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου¨, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. 642/03-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Καραχάλιος Παναγιώτης Πρόεδρος 1. Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
2.   Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αντιπρόεδρος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος »
3.   Κελλάρη Ιωάννα Μέλος 3. Κάσσιος Δημήτριος  »
4.   Κορωναίος Παρασκευάς Μέλος-Διοικητής Λ/Τ 4. Κουσουλός Κων/νος  »
5.   Μαστέλλου Γεωργία Αν/κο Μέλος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                Θέμα Α΄ εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 03-12-2018 υπηρεσιακό σημείωμα περί αποδοχής ποσού 124.000,00 € από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου», τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018, ως εξής:

          Με την αριθ. πρωτ. 128431/30-11-2018 (ΑΔΑ:66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 189) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το έργο «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00 €.

          Απαιτείται αποδοχή της παραπάνω χρηματοδότησης, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου                                                           €     124.000,00

 (Νέο έργο)

Τροποποίηση   Προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.  06.00.1322.004

Επιχορήγηση από Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής  (ΣΑΕ 189 ΠΔΕ) για την εκτέλεση του έργου

«Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»                                         €     124.000,00

-Νέα  πίστωση-

 

ΕΞΟΔΑ

Κ. Α.  :  02.64.7326.002

Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου                                           €    124.000,00

(Επιχορήγηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

 {ΣΑΕ 189 ΠΔΕ}                                                                                                                                                         

-Νέα  πίστωση-

Κιάτο  3  Δεκεμβρίου   2018   

Για το Λιμενικό Ταμείο

                    Ο Συντάξας                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                                                                      Ταμείου Σικυωνίων

          Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                          Παναγιώτης Καραχάλιος   

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 03-12-2018 υπηρεσιακό σημείωμα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • την αριθ. 115/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 472/2017 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 31908/2018 (ΑΔΑ:ΨΗΕΦΟΡ1Φ-ΒΕ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Β. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 124.000,00  ευρώ από το Π.Δ.Ε. ΥΝΝΠ έτους 2018 (ΣΑΕ 189) για το έργο «Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου».

Γ. Εγκρίνει και ψηφίζει την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου                                                          €     124.000,00

(Νέο έργο)

Τροποποίηση   Προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.  06.00.1322.004

Επιχορήγηση από Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής  (ΣΑΕ 189 ΠΔΕ) για την εκτέλεση του έργου

«Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»                                                       €     124.000,00

-Νέα  πίστωση-

 

ΕΞΟΔΑ

Κ. Α.  :  02.64.7326.002

Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου                                                         €    124.000,00                       (Επιχορήγηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

{ΣΑΕ 189 ΠΔΕ}                                                                                                                                                         

-Νέα  πίστωση-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2018 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 07/12/2018

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Καραχάλιος Παναγιώτης

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 87/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και-
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Εγκρίνει ως έχει,  την αριθ. 87/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί,  «Αποδοχής χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ 189) ΥΝΝΠ για την εκτέλεση του έργου ¨Αποκατάσταση Πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου¨, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  475/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.12.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email