475/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                   ορθή επανάληψη                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 475/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 288/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 22ο

Στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 288/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου», o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία προτείνει την Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» , σύμφωνα με την από 01/11/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 288/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΩΞ17Ω1Θ-Υ1Γ),
  • την από 01/11/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 288/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους, για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου».

2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

Καταργεί το έργο με τίτλο:                                                                    

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

{Επιχορήγηση του Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}

 

71.486,00 €

Συνεχιζόμενο έργο με τίτλο:                                                                                 

Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Αλλαγή Χρημ/σης Από {Επιχορήγηση του ΟΣΚ (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2014= 2.623,62€}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2015= 46.929,50€}

{Σε ΣΑΤΑ ΕΠΙΚΕΥΕΣ Σχολικών Κτιρίων 2016= 7.540,84€}

 

57.093,96 €

 

3. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμότρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

1.

Έσοδα:Στον Κ.Α.06.00.1329.007 «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου»ποσού 128.147,76€ μειώνουμετην παραπάνω πίστωση κατά 71.486,00€.

  1.1 Έξοδα:Στον Κ.Α.02.70.7331.030  «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», ποσού 71.486,00€. μειώνουμε ισόποσα λόγω μη κατανομής από ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.
2. Από Κ.Α. 02.70.7331.002 «Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτιρίου (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) σε Νηπιαγωγείο»  ποσού  116.600,00€ μειώνουμεκατά61.352,43€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 55.247,57€,με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Μεταφέρει μέσω

Αποθεματικού

ποσό 61.352,43 €

2.1 ΣτονΚ.Α.02.70.7331.030  «Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ»,  πίστωση ποσού 57.093,96€ προερχόμενη από (ΣΑΤΑ 2014 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 2.623,62€, ΣΑΤΑ 2015 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 46.929,50€ -και- ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων με το ποσό των 7.540,84€) για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
2.2 Στον Κ.Α.02.70.7331.001  «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 4.258,47€ προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων, ενισχύοντας την διαμορφωμένη πίστωση του ποσού των 34.200,69€ με την αρίθμ. 265/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΚΛΔΩ1Θ-Η5Γ) με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, στο ποσό 38.459,16€     προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (34.200,69€ + 4.258,47€).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 475/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email