474/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43η/27.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

474/2022

  7ο θέμα ημερήσιας διάταξης

(2η) παράταση προθεσμίας ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ μέχρι 20.03.2023.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20861/23.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μαστοράκης Δημ. -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/12/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που ακολουθεί,

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης.

 

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 20000/2022 αίτηση για την: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», με μελετητή τον κ. ΚΟΝΔΥΛΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ.

 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης, με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων».

Τα στοιχεία ανάθεσης εκπόνησης μελέτης είναι:

Οι από 18-11-2021 τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ.: 18217/20-12-2021.

Προθεσμία περαίωσης έργου: 6 μήνες (έως 20-06-2022)

1η Παράταση: 20.12.2022 (221/2022 απόφαση Ο.Ε.)

Πηγή χρηματοδότησης: «Εκπόνηση μελετών έτους 2021» (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)

Κωδικός προύπολογισμού:  Κ.Α. 02.30.7412.002.

Ποσό συμφωνητικού: 12.150,95 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση

Επιβλέπων: Tιμολέων Χασιώτης

Εισηγούμε την παράταση εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», μέχρι 20-03-2023, λόγω της καθυστέρησης της νομιμοποίησης δασικών αυθαιρέτων.

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράταση προθεσμίας ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ μέχρι 20.03.2023, λόγω καθυστέρησης της νομιμοποίησης δασικών αυθαιρέτων.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 474/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email