473/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 473/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 274/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016 .
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 20ο

Στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 274/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016 , o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία προτείνει την αποδοχή ποσού 1.446,30€ το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την αρ. πρωτ. 31662/17.10.2016 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης και την τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016, σύμφωνα με την από 21/10/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. πρωτ. 31662/17.10.2016 (ΑΔΑ:67Σ5465ΦΘΕ-ΒΚΞ)απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης
  • την αρ. 274/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Κ0ΔΩ1Θ-1ΞΒ),
  • την από 21/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 274/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Αποδοχή ποσού για Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. για το Β’ τρίμηνο 2016».

2. Αποδέχεταιτο ποσό των 1.446,30 €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 31662/17-10-2016 (ΑΔΑ:67Σ5465ΦΘΕ-ΒΚΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους , ως κάτωθι:

1.

Εγγράφει ως έσοδο το ανωτέρω ποσό των 1.446,30€ στον Κ.Α. 06.00.0619.005με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #1.446,30#€ με την αρίθμ. 317/2016 Σε Ορθή Επανάληψη   Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩ1Θ-ΙΥ7) η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129439, 112419/31-08-2016 (ΑΔΑ: 7Ε7ΤΟΡ1Φ-ΙΧΩ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #2.892,60# €

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

1.446,30€

1.1 Στον Κ.Α.   02.10.6232.003με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», πίστωση ποσού 1.446,30 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #5.785,20# € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #7.231,50# €.
2.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.10.6232.003 με τίτλο «Μισθώματα κτιρίου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», στα #7.231,50# €.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

1.446,30€

2.2 Στον Κ.Α. 02.00.6111.002του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 1.446,30 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των #18.156,32# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #19.602,62# €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 473/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email