472/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                          

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                               ορθή επανάληψη

                                                                                                                                                                                                                                                                   -ως προς τον πίνακα Ανακεφ/σης Εξόδων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 472/2017

Περίληψη : Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 20580/8.12.2017 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
13. . Μπούρης Ευάγγελος 14 .Ζάρκος Δημήτριος 15. Πανάγου Αθανάσιος 16. Σπανός Κωνσταντίνος
17.   Γεώργας Χρήστος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19 Ραυτόπουλος Γεώργιος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2.Μαυραγάνη Κυριακή 3. Χρυσικός   Παύλος   4. Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 2. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Σπηλιώτης   Δ. (Κλημεντίου) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
8. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Σταθακοπουλος   Κ. (Παραδεισίου) 2.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 5. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
Απόντες:      
1.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 2.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 4.Κοτσίρης Β. (Στενού)
5. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13 Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 14. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 15. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 16. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κ. Λαλιώτης Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

Ο κ. Ραυτόπουλος Γεώργιος αποχώρηση μετά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα ΣΤ’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το ΣΤθέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018»και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη του τις παρακάτω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:

  • την αρ. 112/2017 (7ΣΟ8ΟΛΩ5-ΧΞΣ) απόφαση με την οποία καταρτίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018,
  • την αρ. 106/2017 (6ΘΓ2ΟΛΩ5-4ΙΩ) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,
  • την αρ. πρωτ. 1819/08.12.2017 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
  • την αρ. 115/2017 (6Ξ3ΣΟΛΩ5-Α7Ρ) απόφαση με την οποία ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός, οικονομικού έτους 2018,

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τις ανωτέρω αποφάσεις του Ν.Π.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜΟΦΩΝΑ: Θεωρεί το θέμα έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σπανού Κ., Σκαρμούτσου Ν., Ραυτόπουλου Γ., Σαρχάνη Κ. & Γεώργα Χ., οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

 

Εγκρίνει ως έχει την αριθ. 115/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2018, και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 48.171,00
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 671,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14.500,00
05 ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 33.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 874.200,00
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 870.000,00
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.200,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 12.500,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 11.500,00
22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 32.834,93
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 32.834,93
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 17.200,00
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 17.200,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 200.159,74
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 122.410,41
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 77.749,33
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.185.065,67
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
6 ΕΞΟΔΑ 122.992,73
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.683,07
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 21.394,10
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 44.100,00
63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00
64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.700,00
65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 0,00
66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 45.115,56
67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00
68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 3.000,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 992.436,67
71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15.784,47
73 ΕΡΓΑ 903.200,00
74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 73.452,20
75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 67.228,27
81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 21.674,56
82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 17.400,00
83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 0,00
85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 28.153,71
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.408,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.185.065,67
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 85.181,48
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28.800,00
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 196.676,19
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.000,00
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΜΟΥ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 0,00
64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ) 870.000,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ 1.182.657,67

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 472/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email