470/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

43η/27.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

470/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 27η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου                                       κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20861/23.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο                     -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεώργιος -Δομετίου Βασίλειος -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ιωάννης
    -Ζαχαρόπουλος Ν.      
απόντες:   -Μαστοράκης Δημ. -Ζάρκος Δημήτριος    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 52/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η διαχείριση οικ. έτους 2018 , που ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής,

 

έσοδα 272.133,13€   έξοδα 215.729,13€
      ΤΡΑΠΕΖΕΣ 54.953,03€
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.450,97€
Γεν. σύνολο εσόδων 272.133,13€   Γεν. σύνολο εσόδων 272.133,13€

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 52/2022 (ΡΟ0ΩΟΚ3Ξ-ΨΑΨ) απόφαση ΝΠΔΔ
  • την 9/2022 (ΨΙ8ΛΩ1Θ-ΙΕΠ) απόφαση ΔΕΠ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως σύμφωνα με την 52/2022 απόφαση του ΝΠΔΔ και η οποία έχει εγκριθεί με την 9/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 470/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.12.2022

ο πρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email