470/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 28ης/16.11.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 470/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 ».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η Νοέμβρη 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17128/11.11.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Καρακούσης Ευάγγελος Αποχώρηση μετά το 18ο θέμα Η. Δ.  
2 Ρουμπέκας Γεώργιος   Αποχώρηση μετά το 25ο θέμα Η. Δ. 11 Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
3 Μυττάς Ιωάννης   12 Δομετίου Βασίλειος          
4 Φιακάς Παναγιώτης Προσήλθε κατά το 9ο θέμα   Η. Δ. 13 Ζάρκος Δημήτριος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων   14 Ραυτόπουλος Γεώργιος  
6 Μπούρης Ευάγγελος     15 Κελλάρης Βασίλειος  
7 Πανάγου Αθανάσιος   16 Γεώργας Χρήστος  
8 Θελερίτης Γεώργιος   17 Νανόπουλος Βασίλειος Αποχώρηση μετά το 15ο  θέμα Η. Δ.  
9 Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β        
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή   2 Κελλάρη Ιωάννα           3 Τσιάνος Ιωάννης 4 Χρυσικός Παύλος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7 Λαλιώτης Γεώργιος   8 Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9 Μπακόλιας Παναγιώτης 10 Αλεξόπουλος Βασίλειος        
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Φαρμάκης Π. (Κιάτου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
                       

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 17ο

Στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της αριθ. 264/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 », o πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία προτείνει τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την από 24/10/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 264/2016 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΛΥΖΩ1Θ-ΙΗΝ),
  • την από 24/10/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. δημοτικών συμβούλων

Γεώργα Χ., Κελλάρη Β. & Ραυτόπουλου Γ.,

οι οποίοι ψήφισαν λευκό

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 264/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016»

2. Καθορίζει τον Κ.Α. 02.30.6323 «ως κωδικό δεκτικό προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου για την έκδοση πινακίδων του οχήματος μάρκας NISSAN, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη (απαιτείται προκαταβολή ποσού) σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.

3. Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους , ως κάτωθι:

1. α)Από Κ.Α. 02.10.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   ποσού 8.500,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 6.106,51 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.393,49 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). Μεταφέρει μέσω αποθεματικού για δημιουργία και επαύξηση πιστώσεων συνολικού ποσού 69.593,07€ 1.1 Στον Κ.Α. 02.70.6699.001 του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου», πίστωση ποσού 3.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση.
β)Από Κ.Α. 02.10.6643.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   10.000,00 €   με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 8.551,71 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.448,29 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.2 Στον Κ.Α. 02.10.6271 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.», πίστωση ποσού 40.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 30.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 70.000,00 €.
γ)Από Κ.Α. 02.30.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   ποσού 62.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 46.014,02€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 15.985,98 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.3 Στον Κ.Α. 02.10.6273 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», πίστωση ποσού 19.488,07€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 92.206,81 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 111.694,88 €.
δ)Από Κ.Α. 02.35.6644.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικά κ.λ.π. μηχανήματα πρασίνου) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ}», ποσού 5.000,00 €     με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 3.619,33€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.380,67 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.4 Στον Κ.Α. 02.30.6263.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων», πίστωση ποσού 7.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 60.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 67.000,00 €.
ε)Από Κ.Α. 02.70.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)»,   ποσού 8.000,00 € με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 5.301,50 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.698,50 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010). 1.5 Στον Κ.Α. 02.30.6323 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» πίστωση ποσού   105,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση.
2. Από Κ.Α. 02.20.6641.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ)», ποσού   45.000,00 €   με την Π.Α.Υ. 3/2016 και την 18/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω9ΒΑΩ1Θ-0ΥΓ) μειώνουμε κατά 33.771,21€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 11.228,79 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού

ποσό 33.771,21€

2.1

Στον Κ.Α. 02.20.6211.001του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων», πίστωση ποσού 33.771,21€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 444.529,64 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 478.300,85 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 470/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email