47/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6ης/24.02.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 47/2021   θέμα 1ο  

ημερήσιας διάταξης

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1591/18.02.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Σωτηρόπουλος Ι. 4. Ζάρκος Δημήτριος
  5. Λέγγας Μάρκος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Σώκος Δημήτριος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

Επειδή για να είναι  απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη,  προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Δ.Υ./01-02-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και το υπ’ αρίθμ. 41234/07-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων  σχετικά με την   χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας),  στη ΖΔ, σύζυγο του Δημοτικού Υπαλλήλου μας ΙΣ, σύμφωνα και με την αρίθμ. 37331/14-09-2016 απόφαση της έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, ποσού 771,00€ μηνιαίως, και σε συνδυασμό με το με  αρίθμ. πρωτ. 09-27258/15-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ και  το επισυναπτόμενο σε αυτό με αρίθμ. πρωτ. Δ12α/Φ.29/Γ.Π.12371/261/06-05-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης     από το οποίο προκύπτει  ότι  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Π4α/Φ.οικ. 4184 ΚΥΑ (ΦΕΚ 692/Β΄/1993) με την οποία ορίζεται ότι «Η δαπάνη του επιδόματος σε παραπληγικούς και βαρύνει για μεν τους εν ενεργείας και τα μέλη των οικογενειών τους το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο κατέχουν οργανική θέση, για δε τους συνταξιούχους, τον ασφαλιστικό τους φορέα»,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

1.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικού υπαλλήλου που θα ορισθεί από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,  ποσού 1.542,00 €   (771,00€ Χ 2 μήνες)  και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο   και Φεβρουάριο  2021, σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572), και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003

2.Εξουσιοδοτήσει τον ή την υπάλληλο που θα ορισθεί  να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021   και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3)  μηνών.

Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης  120/2021 με αρίθμ. πρωτ. 1904/24-02-2021, ποσού 9.252,00€ που αφορά την κάλυψη δαπάνης μέχρι 31-12-2021.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει καθορισθεί ο παραπάνω Κ.Α. ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής 19/2021.

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο  24  Φεβρουαρίου   2021

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Γκαβάγια Γεωργίας, ποσού 1.542,00€ (771,00€ x 2μήνες) σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθμ. 115720/3006/10.9.1981 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 572) και σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6011.003.

 

Β. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 1.542,00€ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για του μήνες  Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021 και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6011.003 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι με την 19/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθορισθεί ο παραπάνω ΚΑ ως Κωδικός Δεκτικός Προπληρωμής. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 120/2021).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.02.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email