47/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 4ης/13-04-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  47/2021

Περίληψη:  Απομάκρυνση του οικίσκου των Ταξί που βρίσκεται  επί της οδού Α. Κοββατζή,  έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο.  (αριθ. 5/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 3440/9-4-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.  Ρουμπέκας Γεώργιος

 

15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Συριάνος Κων/νος                          18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαβασιλείου Νικόλαος προσήλθε στο 5ο Θέμα της  Η.Δ.
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Λέγγας Μάρκος
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Μαστοράκης Δημήτριος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3435. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Γαλάνης Βασίλειος  μετά την συζήτηση του 15ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  4ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απομάκρυνση του οικίσκου των Ταξί που βρίσκεται  επί της οδού Α. Κοββατζή,  έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο.  (αριθ. 5/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. 42/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου  η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 14 / 05-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης:   42 / 2020

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση μεταφοράς του οικίσκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης / στάθμευσης ΤΑΞΙ, στην οδό Α. Κοββατζή.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 05 Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση. το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αρ. 9874 / 02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
  2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 2. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
  3. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
  4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
  5. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόταση μεταφοράς του οικίσκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης / στάθμευσης ΤΑΞΙ, στην οδό Α. Κοββατζή», ο πρόεδρος ενημέρωση προφορικά τους συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προκειμένου να αποδοθεί όλο το πεζοδρόμιο στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, προτείνει τη μεταφορά του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς και βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης / στάθμευσης των ΤΑΞΙ στην οδό Α. Κοββατζή, εντός του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε θέση εφαπτόμενη του πεζοδρομίου, υπό την προϋπόθεση παραχώρησης του χώρου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  42 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Β. Την από 12-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων  η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

 

Κιάτο, 12/01/2021

 

 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

                 Δήμου Σικυωνίων

 

 

 

Σας προωθούμε εισήγηση της Τ.Υ. του Δ. Σικυωνίων, που αφορά στην πρόταση μεταφοράς του οικίσκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης / στάθμευσης ΤΑΞΙ, στην οδό Α. Κοββατζή:

   Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Σχετ: 1) Η 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

2) Η 29/2020 απόφαση της ΕΠΖ.

Σε συνεδρίαση της 05-10-2020 η κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, με ομόφωνη γνωμοδότησή της και προκειμένου να αποδοθεί όλο το πεζοδρόμιο της οδού Α. Κοββατζή στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, πρότεινε τη μεταφορά του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης / στάθμευσης των ΤΑΞΙ στην οδό Α. Κοββατζή, εντός του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε θέση εφαπτόμενη του πεζοδρομίου, υπό την προϋπόθεση παραχώρησης του χώρου.

Ακολούθως, το θέμα εισήχθη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, η οποία αποφάσισε την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία και υποβλήθηκε η σχετική 29/2020 απόφαση, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

 

Κατόπιν των παραπάνω, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων σημειώνονται τα εξής:

 

α) Πάγια θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελεί η προστασία των κοινόχρηστων χώρων και η απόδοσή τους στο κοινό, για τον σκοπό που προορίζονται. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται πράγματι η αναγκαιότητα απελευθέρωσης του πεζοδρομίου της οδού Α. Κοββατζή και η απομάκρυνση του εν λόγω οικίσκου, ο οποίος παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επισημαίνεται δε ότι, κατόπιν της τοποθέτησης του εν λόγω οικίσκου, το εναπομένον πλάτος του πεζοδρομίου μειώθηκε σε 60cm περίπου, γεγονός που αναγκάζει τους πεζούς να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα για τη διέλευσή τους και καθιστά παράλληλα αδύνατη τη διέλευση εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), αντιβαίνοντας σε μία σειρά νομοθετημάτων και προδιαγραφών, μεταξύ των οποίων το Σύνταγμα της Ελλάδος (Άρθρα 4, 21§6), η με αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και οι οδηγίες σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ.

β) Για την τοποθέτηση / μεταφορά του οικίσκου και για την εν συνεχεία ηλεκτροδότησή του απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας (ν. 4495/2017 άρ. 29§2). Ωστόσο, στην υποδειχθείσα θέση (αύλειος χώρος των αποθηκών Α.Σ.Ο.) δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας για το σκοπό αυτό, καθώς δεν συνάδει με την χρήση γης, που έχει οριστεί από το σχέδιο πόλης ως «Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου – Κέντρου Νεότητας».

 

γ) Πέραν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι η δυτική πτέρυγα των αποθηκών Α.Σ.Ο. είναι επί του παρόντος εργοτάξιο (υπό εκτέλεση έργο), ενώ η ανατολική πτέρυγα έχει ήδη δημοπρατηθεί και εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να υπογραφεί συμφωνητικό με τον ανάδοχο για την εκτέλεση έργου, που περιλαμβάνει και διαμορφώσεις στον αύλειο χώρο. Συνεπώς, η χρήση του χώρου θα καταστεί απαγορευτική, για λόγους ασφαλείας.

 

Κατόπιν των προεκτεθέντων,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Σ  Τ  Ε

α) την απομάκρυνση του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε συμφωνία με την 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με τα κατά το νόμο οριζόμενα,

β) τη μη χρήση του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. για τη μεταφορά του εν λόγω οικίσκου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ.  ΜΗΧ. ΠΕ3

 

Γ. Την αριθ. 5/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /   2-3-2021

 

                                                                                       Αριθμός  Απόφασης:    5  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ:   5ον  «Περί  απομάκρυνσης ή  μη  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ταξί, που βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο. Στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    2αν   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1954/25-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Σταμάτιος           Γκούμας            (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

                                                                                                 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΝ

                                                                                       1.- Α. Στριφτόμπολας Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας

                                                                                       2.-Β. Κοτσίρης  Πρόεδρος Κοινότητας  Στενού.

                                                                                       3.-Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  απομάκρυνσης ή  μη  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ταξί, που βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο. Στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

Με την υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχαμε αποφασίσει:

1.-Την  αναβολή του θέματος ,  για επόμενη συνεδρίαση ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  μας  και

2.-  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικώς.

 

Ακολούθως,  o πρόεδρος εξέθεσε ότι,   η Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου με την υπ’ αριθ.  42/2020 απόφασή  της, αποφάσισε  προκειμένου  να αποδοθεί όλο  το πεζοδρόμιο στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης προτείνει την μεταφορά  του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς και βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στις θέσεις στάσης/στάθμευσης των ΤΑΞΙ  στην οδό Α. Κοββατζή, εντός του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Σε θέση εφαπτόμενη του πεζοδρομίου, υπό την προϋπόθεση  παραχώρησης του χώρου.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας υπέβαλε την από 12-1-2021 εισήγησή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, όπου μεταξύ άλλων, εισηγείται:

α) Την απομάκρυνση του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με το κατά νόμο οριζόμενα και

 

β) Τη μη χρήση του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Για την μεταφορά του εν λόγω οικίσκου, για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την υπ’ αριθ. 42/2020  απόφαση της  Κοινότητας Σικυώνος- Κιάτου.

3.-   Την από 12-01-2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

Α.- Την απομάκρυνση του οικίσκου που χρησιμοποιείται από τους οδηγούς ΤΑΞΙ και βρίσκεται επί της οδού Α. Κοββατζή, έμπροσθεν  των αποθηκών Α.Σ.Ο., σε συμφωνία με την υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με το κατά νόμο οριζόμενα.

 

Β.- Τη μη χρήση του αύλειου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. Για την μεταφορά του εν λόγω οικίσκου, για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της από  12-01-2021 γνωμοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και

 

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     5  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  02-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω εκτεθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα   

 

Α. Εγκρίνει, την αριθ. 5/2021 απόφαση της  Επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα: «Απομάκρυνση του οικίσκου των Ταξί που βρίσκεται   επί της οδού Α. Κοββατζή,  έμπροσθεν των αποθηκών Α.Σ.Ο.,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 47/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13.04.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email