47/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN  IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  11 / 5-11-2019   τακτικής συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   47 / 2019

 

Περίληψη: «Περί  παραχωρήσεως  αιθουσών διδασκαλίας  για την στέγαση  του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στο 1ο

Γυμνάσιο Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Νοεμβρίου  του έτους  2019   ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 274/1-11-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                          (Πρόεδρος)             1.-  Β. Νανόπουλος           Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)       2.-  Γ. Κουκουμέλης             «

3.- Δ.  Βυτινιώτη                        Μέλος                    3.-  Π. Πανάγου                    «

4.- Αι. Λούτα                                «                          4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Ν.  Παπαβασιλείου                 «

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος  του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης  Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

———————————————————————————————————————————————————–

 

Θέμα   6ον

 

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  6ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  αιθουσών διδασκαλίας  για την στέγαση  του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στο 1ο    Γυμνάσιο Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας,  υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το από 23-10-2019  έγγραφό  του, με το οποίο μας ζητεί, να εγκρίνουμε  τη στέγαση της δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, (Σχολικό έτος 2019-2020),  στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, δεδομένου ότι το σχολείο αυτό,  βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας,  σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα  επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές καθηγητές, μέλη της Ομάδας Εθελοντών του Δήμου μας.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε ότι με το υπ’ αριθ. 268/30-10-2019 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε  την αίτηση του ως άνω  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού,  στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,  προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά για  την εν λόγω παραχώρηση, ακολούθως η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με το υπ’ αριθ.  727/30-10-2019 σχετικό έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά  για την εν λόγω παραχώρηση,  με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν  υπόψη όλες οι ισχύουσες  διατάξεις    περί  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος  κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε το σχετικό  έγγραφο  που αναφέρεται παραπάνω.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

   Εγκρίνει   την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών  του 1ου  Γυμνάσιο Κιάτου, προκειμένου να λειτουργήσει  η δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά (Σχολικό έτος 2019-2020) δεδομένου ότι βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και στεγάζεται ήδη εκεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας,  σημειώνεται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες και δεν θα  επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της   υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 .

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  47  /   2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο   5-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email